Zneeistenie ovzdu ia

V modernej dobe mô¾u by» vzduchom prená¹ané kontaminanty, ako napríklad prach, pevné èastice a vlákna rizikové aj pre pµúca a pri prechode ko¾ou mô¾u spôsobi» alergické reakcie.

V mnohých priemyselných procesoch sa kontaminanty dostanú do obsahu do úloh prachu a tuhých èastíc. Vysadené nízke profesionálne èasti a prach mô¾u by» zlé pre zdravie, tak¾e je treba lieèi» pred tým, ako vstúpia do dýchacích ciest.

Hlavnými zdrojmi prachu sú procesy rezania, brúsenie a zlep¹ovanie a tvorba jemných èastíc v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. O¹etrenie látok, drevených materiálov a zlúèenín je tie¾ spojené s uvoµòovaním prachu a vlákien, ktoré mô¾u by» »a¾ko postihnuté pµúcami a spôsobujú alergické reakcie. Pre niektoré odvetvia, ktoré sú vystavené pôsobeniu ¹kodlivých prachov, je potrebná atexová odsávanie prachu alebo zberaè prachu vyrobený spolu so smernicou EÚ o ATEX. Schválené firmy majú rôzne typy zberaèov prachu, odsávacie ramená a rie¹enia na èistenie, odsávanie a filtráciu.

Na iných pracoviskách sa mô¾e vyskytnú» výbu¹ný prach a potenciálne výbu¹ná atmosféra.

Preto¾e výbu¹ný prach, ktorý prúdi zo skupiny organických materiálov, syntetických materiálov a kovov, má výbu¹né vlastnosti, musíme venova» dostatoènú pozornos» tomu, aby sme zabránili výbuchu prachu. Európske spoloèenstvo zaèlenilo dve smernice, ktoré sa zaoberajú výbu¹nou atmosférou a horµavým prachom, nazývajú sa smernice ATEX.

Uplatòovanie týchto dvoch smerníc malo za následok zlep¹enie ochrany proti výbuchu - boli potrebné rôzne druhy technologických a organizaèných prác. Tým, ¾e zamestnávajú najlep¹ích lekárov v priemyselnom priestore filtrácie vzduchu, spoloènosti vyvíjajú dobrý tovar s po¾iadavkami smernice ATEX, ktoré spåòajú v¹etky bezpeènostné normy.

Poskytnutie súhlasu so v¹etkými po¾iadavkami ¹tátnych alebo malých nariadení spoèíva v oblasti zodpovednosti poµských obchodných organizácií a spotrebiteµov.