Zneeistenie ovzdu ia katowice

Ka¾dý deò, aj v budove, ako v hre samotnej, sme obklopení rôznymi vonkaj¹ími faktormi, ktoré obsahujú predstavu o ich existencii a radosti. Okrem základnej redundancie, ako je: umiestnenie, teplota, vlhkos» média a to v¹etko, ideme stava» navy¹e s rôznymi plynmi. Vzduch, ktorý dýchame, neexistuje v dokonale èistej, ale zneèistenej, samozrejme v rôznej miere. Pred kontamináciou v pra¹ných rolách sme schopní zastavi» nosením masiek s filtrami, hoci vo vzduchu sú aj iné neèistoty, ktoré èasto nie sú µahko viditeµné. Zahàòajú najviac jedovaté výpary. Nájdite ich pomaly, najèastej¹ie len pomocou nástrojov druhu, ako je senzor toxických plynov, ktorý nájde èastice z atmosféry a informuje o ich prítomnosti, tak¾e nás informuje o nebezpeèenstve. Nebezpeèenstvo je, ¾iaµ, obzvlá¹» nebezpeèné, preto¾e niektoré látky, pri ktorých je oxid uhoµnatý bez zápachu a èasto ich prítomnos» vo vzduchu vedie k vá¾nemu po¹kodeniu zdravia alebo smrti. Okrem tlmivky sme tie¾ vystavení nebezpeèenstvu inými prvkami, ktoré senzor deteguje, ako dôkaz síranu, ktorý je v znaènej koncentrácii zákerný a ponáhµa sa do rýchleho ¹oku. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, rovnako nebezpeèný ako staré a amoniak - plyn, ktorý sa vyskytuje presne v oblasti v¾dy v nebezpeènej¹ej koncentrácii nebezpeènej pre hostí. Detektory jedovatých prvkov dúfajú, ¾e detekujú ozón a oxid sirièitý, ktorý je »a¾¹í ako obsah a má predispozíciu rýchlo zaplni» oblas» v blízkosti zeme - od posledného zaèiatku v prípade, ¾e sme vystavení poriadku, mali by sme senzory umiestni» na miesto snov aby mohol vníma» hrozbu a informova» nás o nej. Ïal¹ími nebezpeènými plynmi, ktoré je detektor schopný vykonáva», sú korozívny chlór a vysoko toxický kyanovodík a prípadne vo vode rozpustný nebezpeèný chlorovodík. Ako by mohol by» nain¹talovaný senzor toxických plynov.