Znalos komunikaenych jazykov

Tlmoèenie je preklad, ktorý umo¾òuje komunikáciu medzi dvoma úèastníkmi, ktorí nekomunikujú v aktuálnom jazyku. Tlmoèenie sa vykonáva pravidelne, èo znamená, ¾e nie je èas na kontrolu slov v slovníku alebo na premý¹µanie o zmysluplnosti vyhlásenia. Potrebujeme preukáza» veµkú koncentráciu a reflexy, tak¾e preklad je skutoèný a nestráca zmysel, ktorý chce sprostredkovateµ vyjadri».

CholestifinCholestifin - Najlep¹í spôsob, ako sa stara» o svoje zdravie a zlep¹i» výsledky!

Najmódnej¹í je konferenèný preklad, ktorý je pridelený poèas verejných vystúpení. Èasto sú oficiálne stretnutia súèasne vy¹kolené v niekoµkých jazykoch - v závislosti od toho, v akom jazyku hovoria reèníci a poslucháèi, alebo v ktorých krajinách prebieha ¾ivé vysielanie.

Tlmoèenie vo Var¹ave mô¾e by» pre simultánne tlmoèenie - to je, ktorá predstavuje aktuálne, po sebe idúcich preklade - prekladom presunie do lektorom cez stanovisko a zopakoval so zvlá¹tnym písanie, ¹epkal preklade - pri prejavoch dáva príkaz pre µudia sediaci blízko k nej. Sú tu aj súdne prejavy. Poèas nich sa správa v súdnej sieni pravidelne rie¹i, èo znamená, ¾e stav súdneho prekladateµa je povinný. Èasto prekladateµ pomáha vybranej osobe poèas zahraniènej cesty, kde sa konajú obchodné rokovania a praktické stretnutia.

Väè¹ina tlmoèníkov je v zdru¾eniach, ktoré nielen zvy¹ujú prestí¾, ale ponúkajú aj ¹koliace materiály alebo oznaèujú vedy, v ktorých mô¾ete zlep¹i» svoju kvalifikáciu. Oficiálne komisie, Organizácia Spojených národov, Súdny dvor, Parlament a Európska komisia im radi pomô¾u. Potom existuje istota, ¾e µudia, ktorí vytvárajú preklady, zaruèujú vysoký stupeò prekladu a okrem toho presnos».