Zakon o tatnych podnikateuoch

Ak sa podnikateµ rozhodne sta» sa platiteµom DPH, bude nútený nain¹talova» do svojej spoloènosti ostrú pokladòu. Najèastej¹ie, takýto prístup vám umo¾òuje uhrádza» ni¾¹ie náklady pri zúètovaní úètov v daòovom úrade, a preto majú mnohí podnikatelia mo¾nos» z tohto dôvodu. Mal by v¹ak dba» na to, aby pokladnica bola v rovnakom elektronickom zariadení ako v¹etky ostatné. Mo¾no preto z èasu na èas dosiahne iné chyby alebo dokonca vhodnej¹ie zlyhania.

Konkrétne v¹ak dôjde k takýmto formám, keï podnikateµ chce u¹etri» a investova» do spôsobu pou¾itia fi¹kálnej pokladnice. Dokonca aj vtedy, keï je stále v záruke, musíte sa podeli» so súèasnou, ktorú rozdelíte skôr ako to, èo výrobca uvoµnil na trh. Stojí za to zisti», ktoré kasína hrajú s pozitívnym my¹lienkom a bezpeènos»ou medzi pou¾ívateµmi, aby som si mohol by» istý, ¾e nebude potrebné vykona» technickú prehliadku skôr, ne¾ je potrebné.

Nie je dôle¾ité a zabudnú», ¾e samotné pou¾ívanie pokladníc mô¾e spôsobi» zlyhanie. Tak¾e napríklad, keï je modul myslenia príli¹ zaneprázdnený. V tomto formulári mô¾e anténa znamena» iné názvy produktov, ne¾ tie, ktoré by sa mali objavi» po odvolaní urèitého kódu. Pokiaµ ide o túto mo¾nos», podnikateµ musí túto situáciu oznámi» daòovému úradu. Pre ¹»astného èloveka v tejto forme je v¹ak schopný zaobchádza» s majiteµom spoloènosti, ktorá sa rozhodla investova» aj do zálo¾nej pokladnice. Je to preto, ¾e keï sa základné zariadenie rozdelí a musíte túto skutoènos» nahlási» vá¾nej kancelárii, je dôle¾ité pokraèova» v predaji a zaznamenávaní prostredníctvom pokladnice.

Ak podnikateµ nemá náhradné zariadenie, je nútený doèasne pozastavi» èinnos» a¾ do opravy pokladne. Prípad je formulár, keï sú faktúry realizované aj v spoloènosti. Keï séria ukazuje, ¾e sa zlyhanie u¾ nebude robi», mali by ste si ju preèíta» v pamäti pred jej odstránením. Iba potom sa mô¾ete rozhodnú» pre kúpu moderného zariadenia alebo inak sa zrieknu» predaja prostredníctvom pokladnice.