Z huadiska bezpeenosti

Jedným z najdôle¾itej¹ích prvkov bezpeènosti v tomto sektore je pomoc µudského ¾ivota.Je to pravda, ¾e správne chyby vedú k najdôle¾itej¹iemu poètu udalostí v závode - ak sa jedná o súèasne umenie. Preto vo veµkej miere na¹e - zdanlivo µahké a malé - chyby nás nútia po¹kodi».

Vyhnú sa týmto udalostiam?Samozrejme, za predpokladu, ¾e pracovisko je dobre pripravené, dokonca aj za veµa prekvapivých okolností. Ako vo va¹ej prvej pomoci potrebujete nájs» náplas» a elastický obväz, práve v pracovnom dome musíme ma» prístup k najoriginálnej¹ím zdrojom pomoci.Rovnako tak, ¾e existuje hasiaci prístroj alebo po¾iarna pokrývka - tvoria prvú líniu po¾iaru, ktorá dáva nezvratné po¹kodenie a bezprostredné nebezpeèenstvo pre bývanie alebo zdravie. Ak existujú výbu¹né zóny alebo zvý¹ené nebezpeèenstvo po¾iaru na pozadí práce - daj mi názor, ¾e v¾dy mám hasiaci prístroj s dostatoèným objemom a umením, aby sa zabránilo nebezpeèenstvu.

Je jednoduché, ¾e sa nebude vyhnú» urèitým zále¾itostiam a spozna» seba - èo by sme mali robi» v tejto forme?Väè¹ina nariadení a nariadení predpokladá evakuáciu µudí - a niekedy cenného majetku, a výzvu príslu¹ných ¹tátnych orgánov, ako sú hasièská zbraò, polícia, ambulancia alebo ¹pecializované jednotky - plynová alebo energetická ambulancia. Vzhµadom na zákon je pracovníkom dôle¾itá hodnota a ¾iadna suma peòazí alebo hodnota tejto témy nemá cenu ¾i» alebo vá¾ne po¹kodenie zdravia. Tak¾e sa sna¾te vyhnú» sa riziku alebo sa s ním podeli» - ale bez toho, aby ste sa ohrozili!