Vyvoj tehotenstva 20 ty doov

Prvé kroky tehotenstva sú pre die»a najdôle¾itej¹ie. Pre v¹etky orgány a vitálne funkcie prebiehajú, v nasledujúcich mesiacoch stavu inej ¾eny, je die»a prakticky niè viac. Niet divu, ¾e lekári varujú budúce matky, ¾e najmä v prvých dòoch svojho po¾ehnaného ¹tátu by sa o seba postarali, sna¾ili sa neochori» a nevylieèili silné drogy, ktoré by mohli spôsobi» vá¾ne po¹kodenie ich budúceho die»a»a. Je v¹ak známe, ¾e je »a¾ké sa dosta» z budovy na 9 mesiacov a sneh a chlad, najmä poèas obdobia slnovratu, a navy¹e poznámky o silných hormonálnych zmenách v ¾enskom systéme, je v skutoènosti »a¾ké sa vyhnú».

Po prvé, nemali by ste by» spanikárení, keï si v¹imnete, ¾e máte poèas tehotenstva nachladnutie. S jednoduchým prechladnutím sa moja matka bude veµmi efektívne správa», nie je potrebný ¾iadny lekársky zásah. V¾dy by ste mali ma» mo¾nos» vybra» si lieky v prvých ¹tyroch mesiacoch, ktoré sú veµmi neodporúèané. V tejto forme stojí za to dôverova» starým, dobrým prostriedkom na chlad na¹ich babièiek. Èaj s citrónom, medom a malinovou ¹»avou a cibuµou a cesnakovým sirupom (napriek tomu, ¾e je to veµmi zlé, preto¾e to nepo¹kodí plod, a to nám tie¾ pomô¾e a chlad prechádza vo vývoji tý¾dòa.

Av¹ak z iného uhla pohµadu, poèas prechladnutia v tehotenstve je potrebné stara» sa o oveµa viac ako v èase prechladnutia pred tehotenstvom. Preto¾e ak by sa poèas tehotenstva mohli vylieèi» svetlé nádchy a výtok z nosa babièkinými metódami, tak s pneumóniou (èo je veµmi µahké, keï je na¹a sila ïaleko zní¾ená hladinami rotácie a hormónmi, bude »a¾¹ie.

Na druhej strane, ak máte poèas tehotenstva katarálny výtok z nosa, bude to veµmi úèinné rie¹enie na prípravu inhalácií z vody s chu»ou domácej soli alebo kvapiek ¾alúdka, mäty, harmanèeka alebo levandule. Èasto si fúknite nos, aby ste sa k ¾ivotu nedostali do blízkosti teèúcich výluèkov a pou¾ité tkanivá zlikvidujte naraz. Mô¾ete tie¾ doda» nosné kvapky, ktoré robia nos krehkej¹ím, a bude cennej¹ie kupova» tie, ktoré vznikli teóriou o de»och, preto¾e sú citlivej¹ie. Zámerom v¹ak nie je ich pou¾ívanie dlh¹ie ako 3 dni.