Vlasy vodopad

Moja sestra miluje najmä hranie s vlasmi, mô¾e¹ ju hádza» celé hodiny a èisti» ju, zatiaµ èo si cúva vlasy. Je tak absorbovaný, ¾e aby bol celý vzhµad krásny, je mo¾né jeden vrkôèok vylep¹i» pä»krát, zaka¾dým, keï sa na ne upevnia luky na vlasy, alebo ich upevnia sponami. Miluje ¹kolské hry a organizuje ich. Jej nová úloha ako princezná Joker bola tie¾ zábavná a potrebovala perfektný úèes a obleèenie. Moja matka jej najprv pletila niekoµko vrkoèov s luky. Neskôr tento krásny jedenás»roèný povedal nie, nie, ani raz. Bude peknej¹ie èaka» v riadených vlasoch .... tak to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút pretaktovania ich tie¾ spája. Vyzerala krásne ako jediná kráµovná. Ale ako to isté platí s pokazenými dievèatami, veµmi rýchlo zmenila názor. Bez výpoètu s posledným, to bolo viac ako dve hodiny od zaèiatku vydania. Neèakane ... úplne zmenil my¹lienku, a vo svojom ¹týle to ¹lo skoro ako "nieeee, naozaj nechcem, preto¾e si nepamätám princeznú, èo ïaleko jej podriadený." Spýtala sa sama na nový úèes, vlasy ostrihali do ¹truktúry naplnenej koky. Ak, ako som napísal vy¹¹ie, sme u¾ kontrolu v spôsobe, akým sa jej vlasy je hotové, to v¹etko i¹lo dobre s nami. Jej matka bola na jednej strane pripravená na ïal¹ích dvadsa» minút.

Pozrite si ponuku vlásenok