Vlasy ako seno

Moja neter zvlá¹» rád hrá s vlasmi, mô¾e¹ ju pohladi» s pórmi a rozèesa» si vlasy. Zároveò je naozaj odhodlaná, ¾e ak chcem, aby v¹etko vyzeralo krásne, mô¾em si da» jeden prámik pä»krát, po celý èas na ne dáva» vlasové doplnky, alebo pripája» vlasové spony. Má rád ¹kolské výkony najviac a dostáva sa k nim. Jej nové stvorenie, Princezná Joker, bola tie¾ originálna a ja by som rád perfektný úèes a ¹aty. V poradí podµa poètu objednávok, jej mama zamotala pár vrkoèov so stuhami k nim pripojenými. Neskôr toto oèarujúce dievèatko povedalo nie, nie, ani raz. Rad¹ej by som poèkal v riadených vlasoch ... a zaèalo to. ©tyridsa»pä» minút riadenia a ich zná¹anie. Vyzerala aristokraticky ako dobrá princezná. Keï v¹ak príde na princeznú, veµmi rýchlo zmenila názor. Bez starostí o posledný, od zaèiatku predstavenia uplynuli menej ako dve hodiny. Neoèakávane .... úplne zmenil názor, zatiaµ èo v jej jazyku to bolo trochu ako "nieeee, nemám rád, nemám niè pripomína» aristokrata, ona je veµmi jej sluha". Vyna¹la nový úèes, usporiadala si vlasy v úlohe voµnej koky. Preto¾e, ako u¾ predtým povedala, máme teraz mo¾nos» vytvori» si vlasy tak, ¾e to bolo obzvlá¹» rýchle. Bola postavená jej rodièka zo strany mòa a ïal¹ia za pár minút.

Tu nájdeme vlásenky