Vlastny imid

Poµské nariadenia poskytujú informácie o vyu¾ití zµavy na nákup fiskálnej po¹tovej tepelnej hd tlaèiarne. Úµavu sa vráti 90% z kúpnej ceny, nemô¾e prekroèi» 700 PLN. Zároveò, ak podnikateµ nakupuje niekoµko zariadení, tento úver sa vypoèíta pre ka¾dého jednotlivca a nie pre ¹irokú verejnos». Ako vidíte, úµavu pri nákupe finanèného registra je prospe¹ná a ¹etrí veµa peòazí.

Stojí za to vyu¾i» túto príle¾itos». Existujú v¹ak pravidlá pre pou¾ívanie takejto zµavy. Zavedené spotreba v uznesení o dani z výrobkov a slu¾ieb.Základnou hodnotou je potreba oznámi» daòovému úradu poèet registraèných pokladníc, ktoré sa pova¾ujú za akceptované na zaznamenávanie nákupov a splatné dane. Okrem toho je tie¾ potrebné prida» adresu, na ktorej budú hotovosti pou¾ité. Je potrebné poznamena», ¾e tento efekt by sa mal predlo¾i» pred zaèiatkom vlastníctva z pokladnice.Ïal¹ou hodnotou je potreba zachova» pridelené dátumy, v ktorých by daòovník mal in¹talova» a zaèa» majetok z deklarovaných registraèných pokladníc.Táto èiastka musí okrem toho spåòa» technické podmienky uvedené v zákone o DPH. Rovnako ako ¹pecifikované funkcie. Napríklad musí umo¾ni» bezpeèný tok známych externých médií. Pokladnica je preto technicky skontrolovaná pred vydaním ¾iadosti o úhradu za nákup.Toto pravidlo platí pre osoby oslobodené od DPH. Takéto osoby, aby získali náhradu za nákup pokladnice, musia tie¾ vráti» samostatnú ¾iados» obsahujúcu konkrétne informácie o daòovníkovi. Napríklad, tento výsledok je potrebné opravi» krstné meno a priezvisko, adresu, daòové identifikaèné èíslo a èíslo bankového úètu, ku ktorému sa dá µahko poslal na úhradu za nákup týchto peòazí. Lehota na získanie takejto náhrady je 25 dní od èasu, kedy nasledujúci daòový poplatník podá ¾iados».Struène povedané, stojí za to ma» pravidlá uvedené vy¹¹ie. Po ich uspokojenie by sa mal uzna» odpustenie nákupu pokladne.