Uetovnych zapisov v revizii

Softvér enova Trade Book umo¾ní komplexný fyzický a úètovný servis kancelárie v oblasti evidencie dokumentov, úètovania týchto skutoèností a vykonávania vyhlásení, ako aj aktuálnych a pravidelných správ.

Základné funkcie modulu enova Komerèný pokladník je: denník príspevkov, register DPH pri kúpe a predaji, evidencia dokladov - KP, KW, Lp a ZSO.Program má ¹irokú ¹kálu dokumentov, ktoré sú kombinované s osadami s mu¾mi: poznámky o úrokoch z ome¹kania, pripomenutie platby, potvrdenie zostatku, prevody, dokonca aj elektronické. Softvér enova bol vytvorený odborníkmi.

vyhlásenieNa základe dokumentov a vyhlá¹ok pou¾itých pre program sa automaticky otvárajú a vydávajú vyhlásenia o rozpoètoch a vyhlásenie o DPH-7. Systém definovaných filtrov vám umo¾òuje ma» nespoèetné ponuky vo veµkosti tvorby fotografií a prijímania spätnej väzby pre príjemcu v ktorejkoµvek fáze úètovného roka. Úètovníctvo v pláne enova zobrazuje novú generáciu softvéru pre celkové úètovníctvo vytvorené v skupine Windows. Vïaka aplikovaným rie¹eniam je projekt obzvlá¹» flexibilný - teda mo¾nos» nezávislého spracovania a prispôsobenia parametrov programu nezávislým potrebám.

funkcieOkrem funkcií, ktoré sú zalo¾ené na v¹etkých úètovných princípoch, program má ¹irokú ¹kálu funkcií, ktoré sú spojené s automatizáciou zaznamenávania v¹etkých dokumentov, dokumentácie dokumentov, ktoré sú opakované alebo obchodné operácie. Program bol vypracovaný s obsahom mien, vedenie úètov zalo¾ených na systéme úètov. Nastavenie systému zaruèuje, ¾e je citlivý na iné návrhy operátorov. Bola vytvorená na princípe úètovníkov, ktorí chcú pou¾íva» ergonomické IT nástroje, ktoré im pomáhajú pracova» ka¾dý deò, uzatvárajú mesiac alebo finanèný rok.

Záznamy textovV ¹týle vytvoríte záznamy v¹etkých typov dokumentov, ktoré závisia od úètovníctva úètu. Dokumenty evidujú faktúry DPH aj druhé dokumenty, ako sú: náklady, mzdy, odpisy, externé prevzatie a pod. Po zavedení dokumentov sú schopní vklada» príspevky zaslané do slu¾by samostatne.