Tehotenstvo po in vitro 8 ty dooch

Oplodnenie in vitro zahàòa kombináciu vajíèok a spermií mimo tela ¾eny. S aktivitou in vitro mô¾u vyu¾íva» páry, ktoré sú zosobárané alebo sa venujú neformálnym pohybom.Indikácie in vitro sú:1. zní¾enie parametrov spermií (bez ohµadu na dôvod,2. neschopnos» indukova» ovuláciu,3. ob¹trukcia vajíèkovodov,4. endometrióza,5. zlyhanie pri pou¾ití nových metód asistovanej reprodukcie,6. Neschopnos» urèi» príèiny neplodnosti.Jednou z najzaujímavej¹ích kliník pre neplodnos» v Poµsku je in vitro Kraków klinika.Priebeh rozdelenia existuje na niekoµkých re»azcoch.Prvý termín je pre oboch partnerov povinný, mala by sa vykona» kompletná lekárska dokumentácia lieèby neplodnosti. Pri takejto náv¹teve sa uskutoèní lekársky prieskum, ako aj vy¹etrenie ¾eny. Mu¾ dostane odporúèanie pre podrobné vyhµadávanie.Pri druhej náv¹teve lekár na základe výsledkov výskumu zvolí techniku oplodnenia in vitro. Ak chce aktuálnu vec, zadá ïal¹iu podrobnú skúsenos».V ïal¹ej väè¹ine musí ¾ena podstúpi» hormonálnu stimuláciu. Výsledkom je zvý¹enie poètu dospelých oocytov. Doktor objednáva ultrazvuk a experimenty, obsah týchto úèinkov je urèený dátumom odberu oocytov na oplodnenie in vitro.V reálnom èase pacient hlási na kliniku nedostatok. On ¾ije takmer 15 minút pod anestéziou. A partner sa prezentuje ako na klinike na konci uvedenia spermy do ¹peciálne pripraveného umiestnenia na klinike.V laboratóriu sa ¹es» zo v¹etkých zhroma¾dených vajíèok skladá zo spermií. Týmto spôsobom sa embryá vytvárajú súèasným spôsobom.Oplodnené oocyty sa nachádzajú v inkubátore, kde majú ideálne podmienky na riadenie.Jedno alebo dve embryá sú urèené na hnojenie a sú orientované na maternicovú dutinu tak, aby tam mohli hniezdi».Pacient po oplodnení musí ís» pokojným spôsobom ¾ivota. Sexuálna abstinencia sa odporúèa a¾ do vykonania tehotenských testov. Po 12 dòoch sa pacient umiestni na kliniku na testy na stanovenie hladiny HCG, ktoré potvrdzuje tehotenstvo.