Technologicky pokrok je neutralny v zmysle hicks

Na dôle¾itý vývoj v¹etkých spoloèností sa kladie veµa faktorov, ktoré musia by» riadne koordinované, aby v poslednom dôsledku bola èinnos» spoloènosti úspe¹ná, to znamená, ¾e bude slú¾i» v prospech jej zamestnávateµov alebo akcionárov.

V týchto obdobiach sa rýchlo pripravuje technický pokrok robí to vec veµkého významu, ktorá pôsobí vo veµkom ceste do práce ka¾dý konkurenènú firmu, je posledný, ktorý má softvér na pou¾itie a vydavateµstvo, personálne, jeho korelácia s dodávateµmi a skladových zásob.Primerane prispôsobený softvér je dokonca základom, bez ktorého je »a¾ké sníva» o úèinnej konkurencii s ostatnými.V¹etky vedy spoloènosti vy¾adujú ¹peciálny softvér, ktorý vïaka svojej ¹pecializácii bude schopný splni» ¾elané predslov.Av¹ak aj v¹etky tieto ¹peciálne systémy, ktoré sa venujú konkrétnym aktivitám, musia by» tie¾ prepojené a spolupracova», tak¾e je dôle¾ité v pomerne populárnom rie¹ení, aby bolo mo¾né vyòa» z plánu v¹etky informácie, ktoré sú potrebné pre majiteµov a èo niektorí zamestnanci.Napríklad softvér s fixnými aktívami doká¾e spoµahlivo zaznamena» absolútne v¹etky zariadenia, ktoré v súlade s predpismi zodpovedného sú zahrnuté do konzervatívnych opatrení a jediný podlieha príslu¹ným predpisom.To je mimoriadne úèinná kategória v podniku, preto¾e zahàòa v¹etky my¹lienky týkajúce sa konkrétnych cien a jediná s dôle¾itou my¹lienkou fungovania spoloènosti, bez ktorej neformuje svoje základné úlohy.Dobrý softvér na správu hmotného majetku umo¾òuje rozhodujúcim osobám získa» atraktívne rady o probléme, napríklad odpisy fixných aktív, ich postavenie, ceny a odpisy.Prístup k poslednému typu informácií umo¾ní nielen efektívne riadenie dlhodobého majetku spoloènosti, ale to, èo je rovnako dôle¾ité - ide o mimoriadne rýchle úspory èasu, ktoré sa konkrétne mie¹ajú s vy¹¹ou efektívnos»ou spoloènosti.