Syr doska vo francuz tine

V¹etci chceme po¾iada», aby ste ¾ili a hostili ich s mno¾stvom elegantných jedál. Bohu¾iaµ, sme zvyèajne aktívni a pripravujeme na¹e drahé jedlá v minulosti. Ukazuje v¹ak, ¾e najpraktickej¹ie výstupy sú èasto najlep¹ie. Z tohto dôvodu stojí za zvá¾enie vytvorenia tabule na syry pre zamestnancov.

Výber syrovAk sme, ale je to mo¾né, podávame syry z nových spôsobov výroby mlieka: kravy, ovce a kozy. Správnym východiskom je aj ich usporiadanie v regiónoch. To umo¾ní na¹im zamestnancom pozna» pokrmy z miest, kde neboli èasto. Stojí to tie¾ teoreticky pripravi» a obohati» príjemnú ochutnávku s históriou ka¾dého servírovaného syra. Najdôle¾itej¹ie v¹ak je zachova» poradie chutí. Na doske by sme mali oddeli» veµké a mierne syry. Preto je treba ich napísa» pri zachovaní vhodného usporiadania.usporiadanieSýry umiestòujeme v sektore, zaèínajúc najmen¹ími (najlep¹ie je plánova» v 12 hodín, postupne sa vylep¹ova» a zlep¹ova». Vïaka tomu budú va¹i zamestnanci cíti» jemné rozdiely v ¹týle a aróme jednotlivých produktov.estetikaMô¾eme da» syry na individuálnu, vyhradenú dosku, ktorú získame v skupine obchodov, ktoré ponúkajú riad. Mô¾eme tie¾ pou¾i» silný stánok alebo drevenú dosku, pamätajúc si, ¾e chce by» venovaná len tejto èinnosti. Niektoré syry, najmä tie, ktoré sa dostanú, sa vo veµkých kusoch podávajú veµa. Ostatné je mo¾né zlo¾i». Tu pomô¾u krájaèe syra, èo nám prinesie syr na jemné a atraktívne plátky.extrasOkrem syrov by sme mali slú¾i» na¹im zamestnancom aj s príslu¹nými prísadami. Mô¾u ¾i» súèasné orechy, olivy, brusnice, jahodové d¾emy, hrozienka a su¹ené marhule. V¹etky extra sú ïaleko v ¹peciálnych miskách, tak¾e sa nemenia so syrom, ktorý nám slú¾i. V na¹om ko¹i slú¾i biely chlieb (najlep¹ie chrumkavá bageta alebo su¹ienky.Správne vínoMali by sme tie¾ slú¾i» správne víno na syr palube. Najjednoduch¹ím postupom bude výber vína teèúceho z tejto oblasti ako syr, ktorý ponúkame.