Sueasna interpretacia kabiny

Konzekutívne tlmoèenie, tzv. Post-translation, je osamelý výklad a pracuje po prejave reèníka. Tlmoèník je vedµa reèníka, pozorne poèúva jeho prejavy a po jeho oddanosti plne plní v inom jazyku. Èasto pou¾íva predo¹lé pripomienky poèas reèi. V poslednom okamihu sa èasto opakuje kontinuálne tlmoèenie so simultánnym tlmoèením.

UpSize

Konzekutívne tlmoènícke techniky prichádzajú k výberu, ale najaktuálnej¹ie poradenstvo a komunikácia. (Anglický "tlmoèník" je pova¾ovaný za sloveso "interpretova»".Konzekutívne tlmoèenie sa pou¾íva hlavne s minimálnym poètom úèastníkov, napríklad na odborných stretnutiach, výletoch, poèas rokovaní, ¹kolení, tlaèových konferencií alebo obchodných stretnutiach. Konzekutívne interpretácie sa pou¾ívajú aj vtedy, keï páchateµovi nie je poskytnutá príle¾itos» poskytnú» potrebné vybavenie na simultánne tlmoèenie. Niekedy sa stáva, ¾e aj skúsený prekladateµ uprednostòuje preklada» krat¹ie úryvky reèi alebo dokonca vetu po vety tak, aby obsah vyhlásenia mohol by» dobre vyjadrený. Je to v¹ak preklad spojovníka. Po sebe idúce od spojenia preklade iba då¾ka fragmentov preklada». Na prirodzenej¹ích stretnutiach sa prekladajú jazykové preklady, preto¾e pre klienta, ktorý je nútený èaka» niekoµko minút na tréning, je niekoµko bolestivých.Konzekutívne tlmoèenie je nemo¾né zamestnanie vy¾adujúce dobrú medziµudskú koncentráciu a vynikajúce jazykové vzdelávanie od prekladateµa. Veµmi dobre urobené a vy¹kolené definova» je schopný hra» dokonca desa» minútovú reè. Prekladateµ nemá èas premý¹µa» o správnom slove. Poèas prekladu musí pamäta» èísla, dátumy, mená alebo mená. Aby sa zachovala kvalita prekladu pred zaèiatkom produkcie, po sebe nasledujúci tlmoèník by mal dosta» potrebné materiály týkajúce sa témy a uèenie sa prekladu. Tam mô¾u by» texty prejavov alebo prezentácií.