Stravovanie rastlin kri ovky

Ak ste vlastníkom akéhokoµvek zariadenia alebo stravovacieho zariadenia, veµmi dobre viete, ¾e rýchlos» u¾ívateµského servisu je nápoj medzi najdôle¾itej¹ími výzvami, s ktorými sa chcete stretnú». Pravdepodobne ste v¹ak nikdy netu¹ili, ¾e veµkým dôrazom na tento aspekt nie je len rýchlos» prípravy objednávky, ale aj samotné zavedenie objednávky na objednávku a jej predlo¾enie vo fi¹kálnej sume.

Tak¾e ak sú va¹e priestory zdobené v klasickej alebo nie príli¹ pokroèilej alebo zastaralej pokladnici, tento prvok výrazne predl¾uje èas zákazníckeho servisu, ktorý priamo mie¹a jeho naplnenie a jeho spracovanie z va¹ich slu¾ieb!Pre svadbu na trhu existuje viac a viac vybavenia a stravovací priemysel mô¾e vyu¾íva» stále viac technologicky pokroèilých rie¹ení, ktoré priamo ovplyvòujú situáciu ponúkaných slu¾ieb! A preto s takou misiou, ktorá má plán na zlep¹enie kvality stravovacích slu¾ieb, pôsobíme. Ponúkame Vám jeden z najrozvinutej¹ích èa¹níkov a barmanských produktov - program Gastro Pos Demo.Jeho slu¾ba je nielen intuitívna, je to skôr pozícia na starej fi¹kálnej pokladnici, tak¾e hostia nebudú ma» väè¹ie problémy s prispôsobením sa najnov¹ím rie¹eniam! Okrem toho, celý plán sa vykonáva v dotykovom re¾ime, poskytuje jasný a èo je najdôle¾itej¹ie, oveµa väè¹í výber objednávok. Okrem toho sa identifikácia èa¹níka vyznaèuje znaèným technickým pokrokom a jednoduchým pou¾ívaním, preto¾e sa vyskytuje zadaním správneho kódu pre daného zamestnanca alebo e¹te jednoduch¹ie pomocou ¹peciálnej magnetickej karty.Program Gastro Pos & nbsp; je jednoznaèný "Musí ma»", ak vám zále¾í na u¾ívateµských slu¾bách na najväè¹ej svetovej úrovni! Gastro Pos sa pou¾íva a oceòuje v sile skvelých gastronomických zariadení a príjemných barov! Nebuïte preto prekvapení, a to ani o chvíµu dlh¹ie a potreba, aby va¹e miesto stúpalo na e¹te vy¹¹iu úroveò!