Spouahlivy firemny program

Softvér spoloènosti Enova patrí do triedy ERP (Enterprise Resource Planning, tj programov podporujúcich správu podnikových zdrojov a podnikových zdrojov. Jej producentom je Soneta Sp. z o.o. Táto aplikácia je vytvorená v modulárnom ¹týle. V¹etky z nich sú darované pre inú oblas» prevádzky spoloènosti (fakturácia, zúètovanie miezd, riadenie µudských zdrojov, úètovníctvo, predaj, sklad, vymáhanie pohµadávok atï.. Softvér je mo¾né zakúpi» od autorizovaného partnera enova kraków.

Program Enova je veµmi jednoduchý. Pracuje dokonale so ¹pecializovaným softvérom a rôznymi spôsobmi prevádzky. Je urèený pre µahké a malé firmy v iných odvetviach. Jeho fungovanie je veµmi funkèné vïaka jasnému grafickému rozhraniu. Z tohto dôvodu nie je potrebné ïal¹ie a ú¾asné ¹kolenie o jeho pou¾ívaní.Softvér spoloènosti Enova poskytuje pracovnú ponuku v pohodlí. je estetické a dobré rie¹enie. V prípade akýchkoµvek problémov s jeho prevádzkou mô¾ete kontaktova» výrobcu alebo autorizovaného zástupcu, ktorý bude akceptova» akékoµvek otázky. Okrem toho licenèná zmluva poskytuje klientovi prístup k "poslednej telefónnej linke" s odborníkmi (5 dní v tý¾dni.Program Enova je na domácom trhu od roku 2002 av tejto sezóne získal dôveru pribli¾ne 6 500 strojov a podnikov. Okrem iného získal ocenenie Innovation of the Year 2011 a Grand Prix CRM 2007.Tento systém sa prispôsobuje uplynutiu termínu pre známu jednotku. Jeho roz¹írenie vás nepo¾iada o zmenu, migráciu informácií a zmenu databázy. Enova ukladá údaje za celé obdobie podnikania. Len jeden prvok programu závisí od výmeny.Soneta vytvorila ¹peciálnu verziu softvéru pre daòové poradenstvo a úètovné úrady. Vïaka tomu je prípustné poskytova» slu¾by mu¾om v úètovnej veµkosti na základe pau¹álnych a obchodných kníh.