Skrutkovy dopravnik fi 200

Skrutkové dopravníky sa pou¾ívajú predov¹etkým v poµnohospodárstve. Táto miska sa pou¾íva na prípravu hotového krmiva zo zmie¹avaèa, prená¹anie vlastného krmiva z mlynèeka alebo z rozmetadla hnoja. Týka sa to aj vykládky a nakladania obilia.Maximálny pracovný uhol závitovkových dopravníkov je 45 stupòov. Urèený skrutkový dopravník existuje v rovnakom èase ako podávaè obilia alebo ¹nekový dopravník.©nekový dopravník sa pou¾íva na vykladanie poµnohospodárskych prívesov alebo plnenie obilných sila. Pomáha pri prená¹aní zrna. Dopravníky sa stále pou¾ívajú na prvé èistenie zrna. Toto zariadenie sa zvyèajne pou¾íva ako prvok sklonu k podávaniu a spôsobu skladovania obilia. Skrutkové dopravníky sú nástroje s då¾kou 4 a¾ 12 m, výkon od 7 do 60 T / h, priemery potrubí od fi 110 do fi 250, motory od 1,5 do 11 kW.Skrutkové dopravníky sú mimoriadne u¾itoèné stavebné stroje pre poµnohospodárstvo. Poèas ich prirodzeného vyu¾ívania je zvlá¹» charakteristické preskúmanie stavu lo¾ísk a klinových remeòov. Tieto výnimky sú v zariadení najnevyhnutnej¹ie. Okrem toho musíte premý¹µa» o uhle skrutkového dopravníka. Vy¾aduje maximálne 45 stupòov.Výnimkami z tohto obsahu sú vertikálne dopravníky. Existujú posledné zariadenia urèené na akciu na stenách budov, sila, ako aj iné hospodárske a hospodárske budovy.Skrutkové dopravníky majú výhodu. Predstavujú vysokú úèinnos», nízku spotrebu energie, nízke ceny a nízke prevádzkové náklady, ako aj jednoduchos» manévrovania s ponukou zmeny pracovného uhla dopravníka.Na výmenu pozície sú tie¾ vybrané dopravníky. Vïaka tejto funkcii mô¾e by» dopravník pou¾itý v týchto oblastiach. Nie na farme. Dopravníky umo¾òujú a menia uhol sklonu. ©nekový dopravník mô¾e by» doplnený ïal¹ími prvkami, napr. Násypkou, rôznymi typmi rozdeµovaèov a predl¾ovacími segmentmi.