Simultanny preklad tri city

Som prekladateµ, vystupujem na rôznych úrovniach, prekladám súèasne, keï dostanem literárny preklad. Moja kniha je najèastej¹ie textová príprava, zoznam obèianskoprávnych zmlúv alebo iných úradných dokumentov. Dávam prednos» literárnym prekladom, preto¾e mi dávajú silu radosti.

Zameranie a koncentráciaKeï musím prelo¾i» literárny text, v prvom rade sa sna¾ím udr¾a» plnú koncentráciu. Vypnutie telefónu, nemám prechádza» webové stránky - najdôle¾itej¹ie je text pre mòa. Dôle¾ité je nielen dobrý preklad, ale aj prezentácia literárnych hodnôt. Je to nároèná úloha, ale dáva veµkú spokojnos». Keï sa zistí, ¾e môj preklad literárneho textu je oceòovaný, cítim veµké uznanie a rados» takmer rovnako »a¾ké, ako keby som bol autorom tohto dokumentu.Samozrejme existujú také texty, ktorých vplyvy mi nedávajú rados», napriek tomu, ¾e sú literárne. Toto funguje dvoma spôsobmi: po prvé, nenávidím preklada» harlequinów, preto¾e sa nudím sprisahaním, a literárna výhoda takéhoto dokumentu je µahko ¾iadna. Po druhé, nenávidím populistické a krehké texty.

Pozícia v podniku

Samozrejme, napriek mojim predsudkom, ka¾dý preklad textu robím veµmi úzkostlivo a chcem sa vzda» niektorých predpokladov originálu. Fáza je preto nemo¾ná, ale nikdy sa nevzdávam a bojujem o svoj cieµ. Stáva sa, ¾e musím vlo¾i» text do ka¾dej zásuvky a vráti» sa k nemu neskôr.V priamej knihe sa mi páèi skutoènos», ¾e ju mô¾em ovláda», zatiaµ èo existuje v budove. Ka¾dý preklad textu bude vykonaný na diaµku, a táto technika mi umo¾òuje posledné potrebné nástroje. Mám v¹etky mo¾né slovníky a internet mi umo¾òuje overi» mno¾stvo informácií. Pri hraní v závode by sme v¹ak mali spomenú» sebadisciplínu, preto¾e prax v priestoroch je lenivá. Musíte ulo¾i» urèitú prísnos», rovnako ako vykonáva» jednoduché úlohy, ako by mal. Ka¾dý preklad dokumentu je dôle¾itý a musíte ís» s nejakým názorom, akoby sme práve zaèali pracova».zdroj: