Servis gastronomickych zariadeni v toruni

Pokladnièný servis je povinný nielen pri zlyhaní zariadenia, ale aj pri povinnej kontrole pokladníka, a to pri zaèatí a ukonèení èinnosti. Spolu s predpokladom jednej osoby, ktorá ju v prípade zlyhania pokladnice mô¾e opravi», je zamestnanec servisnej spoloènosti na základe príslu¹ných oprávnení. Veµmi èasto sa nadobúdanie práv uskutoèòuje takto:

oprávnenia:- servisná spoloènos» je predávajúcim pokladne s ponukou nadviaza» spoluprácu a uzavrie» zmluvu o obchodnom zastúpení,- po získaní súhlasu vedie najmenej dvoch zamestnancov na certifikaèné ¹kolenie, ktoré je ukonèené skú¹kou. Poèas tréningového obdobia získa servisný technik práva pre v¹etkých µudí, ktorí majú fi¹kálne zariadenia, ktoré vychádzajú zo schopností výrobcu.- po vynikajúcom teste dostane servisný technik osobnú a fotografickú identifikaènú kartu a jeho peèa» na pou¾itie výplní do fi¹kálneho modulu. Na druhej strane výrobca zavádza servisného technika do zoznamu osôb, ktoré sú oprávnené zapisova» záruèné a nezáruèné opravy, ako aj príslu¹né technické prehliadky a vedie svoje mo¾nosti na daòový úrad.

sviatokNároky sa získavajú za jednoroènú fázu a dotýkajú sa zaznamenaného druhu pokladnice - ukonèený kurz nedáva správcovi povolenie na starostlivos» o v¹etky fi¹kálne zariadenia jedného výrobcu, ale len na odstránenie závad vo vybraných modeloch.Servisný technik je zodpovedný za ka¾dodenné zvy¹ovanie vedomostí tým, ¾e zaèína v produktových bodoch, mal by tie¾ ka¾doroène predlo¾i» výrobcovi list o predå¾ení doby platnosti.Po¾iadavka zapísaná v zmluve o obchodnom zastúpení je pou¾itie skladu náhradných dielov servisnou jednotkou, ako aj kontrolných a meracích nástrojov a zariadení. Okrem toho je slu¾ba nútená dodáva» spotrebiteµom spotrebné výrobky, ktoré pochádzajú od výrobcu.Autorizovaný servisný technik, ktorý nevykonáva registráciu pokladne v osobe, ktorá je vlastníkom, nie je oprávnený zapisova» sa do denníka a vy¾aduje vrátenie karty výrobcu. Servisný technik mô¾e obsluhova» registraèné pokladne, ale len vtedy, ak je osobou jednotky, ktorá sa týka dohody o predaji výrobcu.