Riziko po iaru var ava

Úloha elektrostatického uzemnenia spoèíva v obmedzení rizika výbuchu horµavých látok na základe výsledku elektrostatickej iskry. Najèastej¹ie sa pou¾íva v oblasti dopravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie mô¾e pou¾íva» inú formu. Najpraktickej¹ie a najmenej komplikované modely pozostávajú zo zemniacej svorky aj z vodièa. Pokroèilé a technologicky vyspelé sú vybavené re¾imom monitorovania uzemnenia, vïaka ktorému je mo¾né produkt vyprázdòova» alebo prepravova», keï je zem pripravená na presné pripojenie.

https://green-barley-p.eu/sk/Green Barley Plus - Pokroèilý vzorec s mladým jaèmenom pre efektívnu stratu hmotnosti!

Elektrostatické uzemnenia sa najèastej¹ie pou¾ívajú pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných nádr¾í, cestných nádr¾í, sudov, takzvaných. veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

Nakoniec plnenie alebo vyprázdòovanie nádr¾í s rôznym obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, kvapalinami mô¾e vytvára» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich tvorby mô¾e by» aj zmie¹anie, èerpanie alebo postrekovanie horµavých látok. Elektrické náboje sa vytvárajú kontaktom alebo maskou jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré sú v kontakte s ostatnými. V prirodzenom produkte a pri rýchlom kontakte so zemou alebo nenabitým predmetom mô¾e by» generovaný krátky prúdový impulz, ktorý bude poèu» pri kon¹trukcii iskier.Nedostatok starostlivosti o iskrové výboje mô¾e vies» k vznieteniu zmesi alkoholov a vzduchu, èo dokazuje výbuch alebo nebezpeèný výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu v dôsledku riadeného vypú¹»ania elektrostatických nábojov.