Pubiene vlasy u priateua

Moja sestra miluje hra» s vlasmi, mô¾ete ju zvyèajne zdvihnú», vyèesa» aj. Zároveò je naozaj pohltená, ¾e keï to v¹etko potrebujem, mô¾em si ¹es»krát upravi» ¹núrku, polo¾i» na òu v¹etky vlasy alebo ich klepnú». Má rád, ¾e ¹kola hrá najlep¹ie a hrá k nim. Jej nedávne vytvorenie, Princesses Joker, bolo dodatoène originálne a vy¾adovalo dokonalý úèes a obleèenie. Spoèiatku moja mama sa zaplela do niekoµkých copánok s lukom, ktoré boli k nim pripevnené. Neskôr, tento krásny jedenás»roèný, povedal nie, nie, nie e¹te raz. Budem robi» peknej¹ie veci v bytoch ... a to zaèalo. Pä»desiatpä» minút pretaktovania a ich výkon. Vyzerala krásne ako dôle¾itá princezná. Av¹ak, ako sa to stalo s aristokratmi, zmenila si názor veµmi rýchlo. Bez výpoètu s posledným, to bolo asi dve hodiny od zaèiatku tvarovania a¾ po okuliare. Neoèakávane ... úplne zmenila víziu a vo svojom prejave to bolo dlho, toµko "nie, ja sa mi to nepáèi, ja neviem niè o aristokratovi, èo je jej". Opýtala sa nového úèesu, vlasy boli zviazané s problémami plnej koky. Na svadbe, rovnako ako bola vytvorená vy¹¹ie, máme zruènos» dosta» jej vlasy, tak¾e posledný ¹iel veµmi hladko. Jej matka, na jednej strane, od nasledujúceho a za niekoµko minút.

Najlep¹ie vlasy pre dievèatá