Prve spolufinancovanie spoloenosti 2017

Ka¾dý, kto zaèína svoju prvú firmu, je veµmi prekvapený vysokou cenou pokladníc. Áno, je úplne zvlá¹tne umiestni» takéto jednoduché zariadenie v kolízii dokonca s poèítaèom s skutoène obrovským mno¾stvom peòazí. Ú¾as, ale zmizne, keï sa pozorne pozeráme na ekonomickú a jemnú situáciu v domácom svete.

Fiskálne registraèné pokladne sú v závislosti od modelu jes» od tisíca a¾ po ¹tyri tisíce zlotých. V Poµsku je »a¾ké nájs» aspoò jednu novú a nevyu¾itú pokladòu, ktorá má na námestí hodnotu menej ako tisíc zlotých. Pou¾ité peòa¾né registre nájdete v on-line aukciách, ale nemô¾ete ich v¾dy bra».

Preèo sú registraèné pokladne drahé?Dôvodom pre túto situáciu mo¾no vysledova» vo forme ¹tátu a súèasného stavu ekonomiky na¹ej krajiny. & Nbsp; obrovského dane a rýchlu mieru byrokracie, ktorá nám slú¾i pri vykazovaní stave a realizácii Príèiny nadmerné zvý¹enie ceny peòa¾ného trhu registra.Mnoho obchodníkov v moderných obdobiach sa nezdá, ¾e kupujú pokladne. Bohu¾iaµ, zákon vy¾aduje od ka¾dej osoby, ktorá vykonáva hospodársku èinnos» s roèným ziskom nad urèitú èiastku, podrobnú registráciu celého obchodu s tovarom. Z toho istého dôvodu èoraz viac µudí robí obchod. Namiesto toho sa posilòuje poèet osôb v daòových úradoch.Koniec koncov, úroveò neexistuje kvôli vysokej hodnote registraèných pokladní. Na rozdiel od tlaèiarní sú tieto ïal¹ie tú¾by spôsobené témami veµkej triedy. Vy¾aduje trvanlivos» v podobe potvrdenia, ktoré sa má vytlaèi» tisíckrát denne.

Ïal¹ou sekundárnou úvahou o týchto vysokých cenách sú náklady na ¹kolenie µudí v pokladnièných slu¾bách. Èím väè¹ia je poves» a viac µudí, ktoré zamestnávame, tým dlh¹ie musíme investova» kapitál do zavádzania registraèných pokladníkov na individuálnu ekonomickú úlohu. Rie¹ením je odporuèi» µuïom, ktorí vykonali takéto kurzy na predchádzajúcich pracoviskách, ale je tu mimoriadne zriedkavý prípad.Na nejaký èas sa bojuje o zní¾enie cien týchto zariadení. Okrem toho ka¾dý podnikateµ pri nákupe svojej prvej registraènej pokladnice mô¾e vzia» odpoèet nákladov na nákup pokladne a¾ do vý¹ky 700 PLN.