Program riadenia toku dokumentov

POS systém je gastronomický projekt na prevádzku v¹etkých druhov stravovacích zariadení, ako sú re¹taurácie, krèmy, pizzérie, bary rýchleho obèerstvenia, hotelové re¹taurácie a podobne.

bustur-l.eu BusturalBustural - Inovatívny spôsob zväè¹enia prsníkov!

Pre deti a obµúbené miestaPOS je veµmi dobre v slu¾bách tak malých priestorov, ako aj celých gastronomických re»azcov. Ide o nástroj, prispôsobený akcii na voµnom poète POS pozícií. Program priamo zlep¹í zvládnutie jednotlivých mana¾érskych úrovní a zabezpeèí veµkú starostlivos» o ka¾dú etapu èinnosti klubu. Softvér zvý¹i pohodlie zákazníckych slu¾ieb. Systém výrazne ovplyvní produktivitu pracovníkov kuchyne aj v miestnosti, èo urýchli dodaciu dobu objednaných jedál. Podrobná analýza preferencií a dopytu medzi klientmi vám uµahèí plánovanie chutného menu.

Spolupráca s novými zariadeniamiSoftvér POS catering mô¾e pracova» s mnohými zariadeniami a ¹týlmi, ktoré zlep¹ia ¾ivot ka¾dého domu. Spracovanie na konkrétnych zariadeniach, ako sú fi¹kálne tlaèiarne, systém kuchynského monitora alebo bezdrôtové pagingové systémy, minimalizujú èas potrebný na prevádzku, pôsobia na bli¾¹iu rotáciu tabuliek, èo zvy¹uje zisky re¹taurácie.¥ahký a zrozumiteµný spôsob pou¾ívania programov POS umo¾òuje pohodlnú prácu, urýchµuje vykonávanie jednotlivých úloh, minimalizuje obdobie ¹kolenia zamestnancov prichádzajúcich do svahu nákladov na implementáciu systému.

Výkres z modulu zabezpeèuje:Komfort: intuitívne, pridáva» polo¾ky objednávok, súlad s hotovosti alebo finanèných tlaèiarní a èítaèiek èiarových kódov, Priradenie skratky riad, bezprostrednej pokusov odoslanie informácií o zneu¾itie moci, písanie a vysporiadanie ¹peciálnych pokrmov, atïTransparentnos»: prístup k úètom, transakcií a vyvá¾enie ka¾dý stôl, zoskupenie potraviny, napríklad zelenina, nealkoholické nápoje, alkohol, detailný pohµad na izbe, zoznam doplnkov pre potraviny, nastavte poradie vydávanie jedla, príli¹ veµa znalos» doby tabuµky slu¾ieb, atï.Rýchlos»: príprava a zmena objednávok, tlaè kupónov na pozadí prípravy jedál, rýchla zmena objednávky, výber produktov atï.V¹estrannos»: bezpeèné prihlásenie zamestnancov, kontrola zásuvky na hotovos», podpora nových spôsobov platby.