Priznaky vzduchoveho filtra

Odsávanie prachu alebo zberaèe prachu podµa smernice atex pova¾ujú za príli¹ dôle¾ité filtrova» horúce plyny, ktoré unikajú zo spaµovania odpadu. Tento proces ¹etrí energiu v dôsledku získaného tepla.

Teplé, »a¾ké a veµké alkoholy sú ¹kodlivé pre zdravie a miesto. Na¹a jednotka ponúka ¹irokú ¹kálu materiálov a prístupov na zanechanie mnohých nebezpeèných alebo teplých plynov. Horúce technologické plyny sa zvyèajne vytvárajú pri spaµovacích procesoch a navy¹e pri spracovaní roztavených kovov, èasto ¾elezných, ne¾elezných a hlinitých. Filtrácia horúceho plynu vy¾aduje jeho predchádzajúce chladenie pri zachovaní chladièov alebo výmenníkov tepla. Teplo, ktoré poskytujú, je koneène vyu¾ité na úsporu energie. Známa spoloènos» navrhuje rie¹enia pre prenos horúcich plynov, okrem iného pre konkrétne sklady a procesy: zlievarne, taviarne, pece na biomasu a spaµovne odpadov.

Olejová hmla je pre zdravie obsluhy strojov dramatická, narú¹a prácu a hromadí sa na celej pracovnej ploche, v dôsledku èoho sa mleté a o¹etrené povrchy hromadia klzkým povrchom.

Takmer v¹etky obrábacie operácie závisia od tvorby daného mno¾stva olejovej hmly. Olejová hmla je aerosól, ktorý sa pri pou¾ití obrazu v chladiacom alebo mazacom prostriedku stáva pri obrábaní kovov, ako aj jednotlivých plastov. Problém je a odparovanie z nádoby s kovovými pilinami.

Ako sa zbavi» výfuku auta vám umo¾ní odstráni» zdravotné riziká pre svojich zamestnancov a udr¾a» va¹u organizáciu a skladova» v krásnom stave.

Vrátane spaµovacích motorov do samostatných miestností sa zvyèajne zavia¾e, ¾e je potrebné odsáva» výfukový plyn. Bohu¾iaµ, je veµmi nepredstaviteµné, ako ïaleko dlh¹ie, ako je èas ¹tartovania studeného motora, koncentrácia výfukových plynov z automobilov v uzavretom systéme mô¾e dosiahnu» toxickú úroveò. Preto je úloha len pár okamihov.