Prenajom fotografickej techniky

BagProject poskytovateµa obchod e-commerce a skladových vozíkov, stolov trhoch, kufre, nákupné vozíky, batohy a kol. V¹etky výrobky predávané v predaji sú vyrobené z naj¹ir¹ej triedy surovín. Ich slu¾ba je spontánna a µahká. BagProject mô¾e by» tímom profesionálnych ¹pecialistov. Je to pre ich my¹lienku, ¾e výrobky, ktoré sú u¾itoèné v predaji zapôsobi» na modernitu a krásny komfort pou¾ívania. Ponúkané koèíky, batohy alebo stoly sú charakterizované vysokou odolnos»ou. Pri objednávkach nad 200 PLN je zaruèená dodávka bezplatná. Pri platbe bankovým prevodom je poplatok 12 PLN a úètovaný poplatok 13 PLN. Ka¾dá neistota bude zamestnancami spoloènosti rozptýlená. Mô¾ete sa obráti» od pondelka do piatku od 9 do 16. Spoloènos» má jasnú schému vyhµadávaèov. Staèí zadat typ materiálu. V obchode je napríklad tovarový vozík. Ideálny pre prepravu »a¾kého tovaru do niekoµkých desiatok kilogramov. Jednotliví klienti, turisti alebo podnikatelia ju pou¾ívajú. V obchode sa tie¾ ponúkajú stále predajné stoly na predaj predmetov na trhu. Mobilné, efektívne rozklada», slú¾ia rokov. Mo¾nos» cestovných ta¹iek vysokej triedy rôznych veµkostí, farieb alebo tvarov. Posledným z nich sú farebné nákupné ta¹ky spolu s nákupnými vozíkmi. ©iroká ¹kála atraktívnych vzorov a farieb. BagProject ponúka tie¾ trvanlivé ¹portové batohy pre dlhé cesty. Sú ideálne pre zlé výpravy do centra. BagProject zaruèuje individuálny prístup k v¹etkému mu¾ovi a veµkej profesionalite.

Pozri: plo¹inový vozík