Prekladateuska agentura v gdansku

Na¹a prekladateµská spoloènos» zamestnáva iba starých a vysoko kvalifikovaných prekladateµov, ktorí spoµahlivo pristupujú ku ka¾dej práci. Predtým, ako pristúpime k výmene, informujeme klienta o odhadovaných sadzbách a èase dokonèenia.

Garantujeme najvy¹¹iu kvalitu prekladu a estetické, nízke ceny. Niektorí zákazníci majú veµkú dôveru. Na¹a prekladateµská spoloènos» Krakov vyu¾íva preklad v ústnej aj písomnej podobe. ©pecializujeme sa na základné a populárne preklady. Zameriavame sa na preklady právnych a obchodných dokumentov, kore¹pondencie a odborných textov. Dodr¾iavame plné uvá¾enie informácií zverejnených v textoch poskytnutých u¾ívateµom. Máme príslu¹né certifikáty, ktoré potvrdzujú najlep¹iu kvalitu slu¾ieb. Na¹u ponuku zameriavame na súkromné ¾eny a spoloènosti. Ak si chcete preèíta», nauèíme sa najmodernej¹ie spôsoby podpory prekladu. Zákazníci si mô¾u objedna» objednávku v blízkej znaèke alebo prostredníctvom internetu. Ponúkame nasledovné druhy tlmoèenia: simultánne, konsekutívne, preè a vyjednávanie. Najdôle¾itej¹ie z nich je poèas konverzácie podvádzané. Nevy¾aduje ¹peciálne technické vybavenie. Vyznaèuje sa energiou a precíznos»ou. Doká¾e dokonale vyjadri» emócie reèníka. Konsekutívna interpretácia sa v¹ak riadi vernisá¾ami, cvièeniami a nákladmi. Preklad a pôvodný text sa prelínajú. S prekladom ideme do budovy poèas výletov a ¹tudijných pobytov. Potom sa pou¾ívajú profesionálni a dospelí prekladatelia. Prekladateµ hrá úlohu vyjednávaèa v úspechu rokovacieho prekladu. Prekladateµská agentúra ponúka aj preklad: ¹tandardné, súdne a literárne. ©pecializuje sa na pochopenie informátorov, sprievodcov a dialógových listov. Okrem toho ponúka konferenèné tlmoèenie, ktoré je výzvou pre ka¾dú kanceláriu s vyu¾itím odborného prekladu. Zameriava sa tie¾ na ¹pecializované preklady: technické, lekárske, IT, chemické, finanèné, obchodné, marketingové a právne. Srdeène Vás pozývame na roz¹írenie okruhu na¹ich spokojných zákazníkov!