Prekladateu z podkarpatskej

Veµmi èasto to príde dole, aby sme sa videli v obchodných bodoch, alebo e¹te viac s hlavami, ktoré nepoznajú ná¹ jazyk. Èo je hor¹ie, nepoznáme ich jazyk a nemáme spoloèné veci pre slu¾bu, s ktorou dokázali komunikova». A jediným praktickým rie¹ením je zamestna» tlmoèníka.

V¹etci sa predstavia?Samozrejme, ¾e nie. Ak sa nám zdá, ¾e v¹etok prekladateµ je v apartmáne, aby sa s nami stretol, uspokojili na¹e potreby, tak¾e sa mýlim. V obchode sú prekladatelia rozdelení na verbálne a písané. A on opustil to isté sa nevz»ahuje na skutoènos», ¾e sa zaoberajú daným typom prekladu. Tu je dôle¾ité a má dobré predispozície. Ak chcete by» tlmoèníkom, musíte ma» mnoho funkcií, ktoré prekladateµ nemusí ma». Sú to: odolnos» voèi stresu, výborná dikcia, dobrý krátkodobý názor. Bez týchto webových stránok nie je mo¾né vykonáva» profesionálne tlmoèenie. Prekladateµ ich musí ma».

Prekladateµ na cesteAk vieme, ¾e sme u¾itoèní tlmoèník, ktorý bude v èase µahko a efektívne sa s nami pohybova» a stretne sa s prekladmi v rôznych podmienkach, ale nie v konferenèných miestnostiach, ale ako v re¹taurácii poèas obeda alebo firemnej veèere, musíme sa venova» konzekutívnemu tlmoèeniu , Iný typ tlmoèenia vy¾aduje ¹peciálne vybavenie, tak¾e vypadne. Medzitým nemusia konzekutívne interpretácie okrem vedomia a pravdepodobne prítomnosti prekladateµa niè viac. Takýto prekladateµ je rozhodnutý vykona» jednoduchú prácu v¹ade, okrem toho v aute, t. J. Vo vlaku, poèas pracovnej cesty. Je to mimoriadne mobilné, èo znamená, ¾e existuje efektívna odpoveï na potreby typov, ktoré sú stále v ¹týle, prièom stále nieèo napravuje.

Prekladateµ, ktorý riadi vlastného pou¾ívateµa, samozrejme si spomína aj na svoj drahý vzhµad. Av¹ak je to vitrína vá¹ho mu¾a a nemô¾e sa pokazi» s jeho vzhµadom. Nielen¾e to dokonalo vysvetµuje, ale sú dobre prezentované.