Preklad dokumentov be chatow

Preklad èlánku je sám osebe dos» zlo¾itý. Ak sa chystáte preklada» text, nemusíme by» iba pod dohµadom "nauèil" slová a riad, ale aj ma» znalosti z mnohých ¹týlov ako významné pre ka¾dý jazyk. Faktom je, ¾e ten, kto napísal èlánok v angliètine nevykonáva to, aby èisto "akademické", ale pou¾íva ich jednotlivé systémy a idiómy pridaný.

V kontakte s posledným, ¾e osoba z globálnej internetovej siete je stále viac a viac populárna, je èasto potrebné robi» preklady webových stránok. Napríklad vytvorenie webovej stránky, s ktorou potrebujeme oslovi» viac populárnych príjemcov, musíme urobi» v niekoµkých jazykových verziách. Pri prekladaní obsahu webovej stránky, napríklad v angliètine a vo va¹om vlastnom ¹týle, musíte by» nielen schopnos»ou preklada», ale aj energiou vyjadri» svoje vlastné presvedèenie a opisy, ktoré sú v origináli neprelo¾ené. Ako sa potom oèakáva v implementácii? Prelo¾me obsah akejkoµvek webovej stránky v anglickom jazyku pomocou prekladaèa Google. Zatiaµ èo v¹eobecný zmysel èlánku bude zachovaný (budeme háda», o èom je celá stránka, logická postupnos» viet a syntax bude nedostatoèná. Je to posledný prírastok len preto, ¾e prekladateµ Google prekladá vybraný èlánok do myslenia „slovo za slovom“. V praxi preto nemáme poèíta» profesionálnu, viacjazyènú webovú stránku zalo¾enú na tomto chápaní. Preto¾e na webových stránkach prekladateµa kníh v blízkej budúcnosti èlovek nenahradí stroj. Ani najvhodnej¹í softvér nemá schopnos» abstraktného myslenia. Samotná vec, ktorú má, je pracova» podµa logiky èloveka preneseného do zvoleného programovacieho jazyka. Preto aj tie najlep¹ie aplikácie na preklad textu sú veµmi za profesionálnymi prekladateµmi webových stránok a pravdepodobne to tak bude aj nav¾dy. Ak existuje nejaký pokroèilý nástroj vybavený ponukou jasného a abstraktného "myslenia", potom to bude úèinok na¹ej civilizácie. Aby sme to zhrnuli, vo vzdelávacom objekte dobrých prekladateµov by sa mali pripravi» vhodné didaktické prostriedky, ktoré nielen¾e uèí preklady „slovo za slovom“, ale tie¾ podporujú uèenie abstraktného chápania daného jazyka.& Nbsp;