Predajnu dokumentaciu

Potreba vypracovania podrobnej dokumentácie súvisiacej s hrozbou výbuchu spoèíva na ramenách podnikateµov, ktorí prepravujú, skladujú alebo skladujú tovar, ktorý by mohol spôsobi» explóziu. Nielen¾e sú prítomné plyny a kvapalné palivá, ktoré sú zvyèajne spojené s takouto hrozbou. Rovnaká skupina tovarov zahàòa aj tzv tuhých látok s vysokým stupòom dezintegrácie. Takéto èastice sa mô¾u µahko vznieti» pri vystavení príli¹ vysokej teplote. Odtiaµ je to len krok k potenciálnemu výbuchu.

Platné právne ustanoveniaAnalýza rizika výbuchu musí by» ukonèená na základe platných právnych aktov. V tomto prípade ide predov¹etkým o nariadenie ministra pre úlohy v podstate o minimálne po¾iadavky týkajúce sa zdravia a bezpeènosti v zmysle, v ktorom existuje mo¾nos» výbuchu. Následne je spôsob vydania príslu¹nej dokumentácie vyplývajúci z vy¹¹ie uvedenej analýzy uvedený v rozhodnutí ministra pre národné zále¾itosti a starostlivos» o protipo¾iarnej ochrane budov. Tieto dva dokumenty sú kµúèovými ustanoveniami pre stvorenia spojené s ochranou pred výbuchmi. Zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, pri ktorých sa takéto riziká hovoria, musia by» zvolené podµa ¾elania týchto predpisov.

Kto by mal vykona» analýzu?Analýza rizika výbuchu by mala vykonáva» ¹pecializovaná spoloènos», ktorá má správnu kvalifikáciu. Bude vykonáva» posúdenie budovy a oznámi» jej stanovisko zalo¾ené na novom právnom ¹tatúte, porovnaním aktuálneho stavu s aktuálnou dokumentáciou v konkrétnom zariadení. Iba potom si mô¾ete by» istí, ¾e celý postup sa bude vykonáva» spolu s dôle¾itými predpismi a texty budú vykonané správne.