Pracovne povinnosti vodiea

https://tit-am.eu/sk/

Na¹a ponuka zahàòa iba originálne a technologicky vyspelé zariadenia vrátane vysávaèov atex alebo centrálne priemyselné vysávaèe vyrobené spolu s pravidlom atex. Zabezpeèenie bezpeènosti pri práci, ochrana funkcií a funkènos» slu¾ieb nájdete tu. Najlep¹ia úèinnos» odsávania a filtrácie bola dosiahnutá pou¾itím vysokokvalitných komponentov, technicky zlep¹uje kon¹trukciu a nepretr¾itý rast filtrácie, vákua a èistenie filtrov.

V blízkom dosahu nájdete nielen malé priemyselné vysávaèe, ale komplikované sú aj mnohé úèinné stroje na èipy a kvapaliny, ako aj agregáty typu S, ktoré sú väzbou priemyselného vysávaèa a vákuových dopravníkov.

Odpra¹ovanie, vysávanie, vákuové èistenie a vákuové transporty pomocou odsávacích agregátov od 3 do 300 kW s filtraènou jednotkou v¹etkých veµkostí a plnými prvkami, ktoré roz¹irujú prach.

Stacionárne odsávacie jednotky nasávajú v¹etky neèistoty pomocou vstavaných vysávaèov a získavajú ich v druhej nádr¾i alebo dopravnom zariadení. Hromadne vyrábané aspekty sú prispôsobené jednotlivým zále¾itostiam.

Sme priekopníkom v rámci inovatívnych mobilných sacích jednotiek. Súèasné agregáty sú umiestnené na prívesoch alebo nákladných autách, zatiaµ èo sú optimálnym zariadením na vykonávanie èinností pre podniky, ktoré poskytujú upratovacie slu¾by pre výrobné závody. Tieto zariadenia sa pou¾ívajú pri nasávaní väè¹ích mno¾stiev suchého produktu z dlhých priestorov. Tieto boli vykonané podµa ADR s prevádzkou odolnou voèi výbuchu podµa ATEX.

Zameriavame sa na navrhovanie, vytváranie, zostavovanie nástrojov a odstraòovanie odpadových ¹truktúr. Vyrábame zariadenia na odpratávanie strojov, zostáv zariadení a bodov v celom odvetví priemyslu. Tie¾ navrhujeme a napí¹eme in¹talácie pre výbu¹ný prach.