Povinnosti rodieov die a a podliehajuceho povinnemu vzdelaniu

Smernica ATEX je dokument, ktorého prioritným cieµom je ochrana oblastí ohrozených výbuchom. Táto zásada sa prevádza na v¹etkých ochranných zariadení a spôsobov, ktoré sa za normálnych okolností alebo nepriamo mô¾u spôsobi» výbuch metánu alebo uhoµného prachu. Táto smernica je jedineèným miestom ako dôkaz pre bane, kde existuje veµmi vysoké riziko výbuchu.

Táto skutoènos» reguluje po¾iadavky atex na oddelení príslu¹ných zariadení. Majte v¹ak na pamäti, ¾e ide o v¹eobecné po¾iadavky, ktoré mo¾no roz¹íri» o ïal¹ie materiály. Je v¹ak potrebné ma» na pamäti, ¾e osobitné po¾iadavky nemô¾u by» v ¾iadnom prípade v rozpore so smernicou.Hlavným dôvodom atexu je potreba skontrolova» a oznaèi» zariadenie alebo ochranný systém z hµadiska jeho súladu s bezpeènostnými po¾iadavkami. Toto je kontrolované notifikaèným orgánom a v¹etky zariadenia by mali by» zdobené v pohybe CE, ktoré by malo by» k dispozícii v¹etkým. Oznaèenie CE má za cieµ ovplyvni» bezpeènos» pou¾ívania, ochranu zdravia a ochranu ¾ivotného prostredia.Okrem toho by mali by» riad a ochranné systémy vybavené znaèkou Ex - to znamená odborné oznaèenie ochrany pred výbuchom.Obidva zariadenia, ako aj ochranné systémy, ktoré budú pracova» / umiestnené v oblastiach ohrozených výbuchom metánu alebo uhoµného prachu, by mali by» skon¹truované spolu s technickými poznatkami. Vytvára sa na základe analýzy mo¾ných ¹kôd poèas práce. V súèasnej podobe sa musia vykona» obe èasti ako aj podzostavy.Zariadenia, ochranné systémy, èasti, podzostavy by mali by» vyrobené z takých materiálov, ktoré v ¾iadnom prípade nemô¾u prispie» k vznieteniu. Hovorí sa, ¾e nemô¾u by» horµavé a nemô¾u dôjs» k chemickej reakcii s výbu¹nou atmosférou. To znamená, ¾e v ¾iadnom prípade nemô¾u negatívne ovplyvni» bezpeènos» výbuchu. Chcú trvale existova» na koróziu, uvoµòovanie, elektrický prúd, mechanickú silu a teplotné efekty.Smernica ATEX primárne zohµadòuje potraviny a µudské zdravie v pláne.