Povinnos pokladnice pre pounohospodarov

Teraz v takejto krajine existujú pravidlá, ¾e aj kaderník, zubár alebo kozmetièka musia by» fi¹kálnou pokladnicou. Z akéhokoµvek dôvodu alebo recepty sú priateµské alebo nie, musíte si kúpi» takéto zariadenie. V opaènom prípade nepríjemné následky èakajú na pokuty alebo platia väè¹iu daò. Ka¾dý investor by sa mal vybavi» menou. A ktorá bude dobrá pokladnica pre rôzne typy podnikateµov?

Banková pokladòaNajobµúbenej¹ím spôsobom hotovosti na domácom trhu je jedna pokladòa. Takéto riady majú ¹ancu na kompatibilitu s rôznymi zariadeniami, medzi tými, ktoré sú v rozpore s váhou, poèítaèom alebo samotnou èítaèkou kódov. Nane¹»astie, aby bol výnos z tohto modelu vybavenia, je uvedený hotovostný program urèený pre ka¾dú registraènú pokladnicu. Tak nejaký èas uplynie, keï nové rezy a organizácie od okamihu populárnych výrobcov zariadení budú môc» spolupracova» so svojimi vlastnými. Stojí za to zvá¾i», èi naozaj potrebujeme takéto mo¾nosti - príslu¹ná pokladòa funguje bez nich a náklady sú ni¾¹ie.

zdroj:

Prenosné registraèné pokladneÏal¹ím typom pokladnice sú prenosné registraèné pokladne. Ich najcennej¹ou hodnotou je naozaj schopnos» voµne sa pohybova» z miestnosti do zmyslu. Túto mobilitu ocenia vodièi taxislu¾by, ktorí musia pou¾íva» registraèné pokladne. S pomocou pre individuálne pou¾itie sú tieto zariadenia vyrobené tak, aby ste mohli vylieèi» takmer vo v¹etkých podmienkach. Vysoká alebo nízka teplota, veµa dlhej vlhkosti - so v¹etkými prenosnými kasínami sa s tým musia vyrovna». Najèastej¹ie sú vyrobené z gumy alebo silikónu, èo zabraòuje ne¾iaducemu zaplaveniu vnútorných systémov. Pancierové prevedenie zni¾uje kvalitu pou¾itia trochu, aj keï je to len malá nepríjemnos» so ¹irokou ¹kálou prenosných aplikácií.

Veµké komerèné predajneV prípade maloobchodných predajní pre dospelých s veµkým denným obratom nestaèia skôr uvedené rie¹enia. Preto boli vytvorené registraèné pokladnice systému. Sú tie¾ kompatibilné s poèítaèom s inými mno¾stvami v poriadku. Okrem toho podporujú externé zariadenia bez akýchkoµvek problémov. Najmodernej¹ími modelmi na námestí sú poèítaèové registre. Ide teda o väzbu poèítaèa a fi¹kálnej tlaèiarne. Najèastej¹ie sa nachádzajú v supermarketoch a ich funkènos» chce z pou¾itého pokladnièného programu.Pre v¹etkých podnikateµov bude vhodnou finanènou registraènou pokladnicou nieèo iné, tak¾e nie je mo¾né presne zisti», ktorý z nich je najvhodnej¹í.