Postnetova pokladoa

Tieto zmeny v uznesení o DPH, ktoré zaèali fungova» od januára 2015, zaviedli potrebu vykonáva» dohody s pou¾itím registraèných pokladníc medzi inými skupinami podnikateµov. A hoci niektorí podnikatelia sú stále oslobodení od povinnosti vydáva» potvrdenia, in¹titúcie, ktoré poskytujú svoje slu¾by jednotlivým klientom, sú povinné vyúètova» energiu pomocou registraèných pokladníc.

Kto musí ma» pokladnicu?Registraèné pokladnice sú potrebné v spoloènostiach, ktoré vyu¾ívajú na¹u energiu pre fyzické ¾eny (B2C. A spoloènosti, ktorých roèné nákupy nepresahujú sumu 20 000 PLN, nie sú povinné vydáva» daòové príjmy. Zo zmien, ak podnikateµ zaèína pracova» v priebehu daòového roka, vzniká povinnos» ma» registraènú pokladòu, keï obrat prekroèí 20 000 PLN. Stále existuje zoznam èinností, ktoré nepodliehajú potrebe vydáva» potvrdenia vytlaèené pokladòou.

http://sk.healthymode.eu/kankusta-duo-dobre-a-lacne-opatrenie-pre-chudnutie/Kankusta Duo. Dobré a lacné opatrenie pre chudnutie

Úµavu a ciele v kombinácii s pokladnicami.Predtým, ako podnikateµ zaène zarába» peniaze z pokladne, musí túto skutoènos» oznámi» daòovému úradu s adresou, na ktorej bude pokladnica pou¾itá. Spolu s týmito dokladmi musíte predlo¾i» originálny doklad o kúpe pokladnice a osvedèenie potvrdzujúce, ¾e pokladnica pokrýva splnenie technických a efektívnych po¾iadaviek uvedených v uznesení o DPH. Formálne po¾iadavky, ktoré musíte vykona» pred pou¾itím pokladnice, sa týkajú pomoci, ktorú mô¾ete získa» na nákup pokladnice. Oslobodenie súvisiace s nákupom registraènej pokladnice predstavuje a¾ 90% nákupných nákladov pokladne, hoci nie viac ako 700 PLN. Pokladník si musí a musí pamäta» na jeho riadnu údr¾bu na autorizovaných miestach, zatiaµ èo servisná pokladòa nemô¾e prebieha» menej èasto ako ka¾dých 25 mesiacov. Predå¾enie tejto fázy mô¾e ma» za následok potrebu vráti» úµavu z pokladne.

Vlastníctvo pokladnice znamená potrebu vydávania originálnych potvrdení zákazníkom a uchovávanie kópií príjmov na 2 roky poènúc koncom úètovného roka, v ktorom boli dané. Pou¾ívateµ pokladnice musí tie¾ vytlaèi» pravidelné správy - denne, tý¾denne a mesaène - vytvorené pokladòou.