Polyglot luca

Teraz musíme uvies» niekoµko slov o samotnom procese prekladu, ktorý nie je najjednoduch¹ia vec, preto¾e je »a¾ké zvá¾i» nieèo, èo je in¹tinktívne a nevedomé dozadu na dlh¹ie èasové obdobie. Keï je prekladateµ konfrontovaný s voµbou pou¾itia jedného slova, nie je ¹anca na volanie ¹peciálnej komisie, ktorá mu pomô¾e zapadnú» do správneho slova, on ho nevidí v pozícii len prekladov, preto¾e neexistuje. Musí tu by» slovo, ktoré bude viac podobné. Povedzte si ¹pecifické pokrmy vo vedách a vyberte, ktorý z nich znie pekne. Takáto mo¾nos» je len zjavne in¹tinktívna. In¹titút tlmoèníka v¹ak vzniká na základe informácií a skúseností, ktoré sa pridávajú za posledných desa» rokov. Vyskytuje sa to aj vïaka samotnej literárnej skúsenosti - ide o také zrejmé zále¾itosti ako èítanie èítania pred spaním alebo robením esejí. Prax s písomným slovom organizovaným celým bytom je mimoriadne dôle¾itá pri vykonávaní citlivosti na záväzky a dostupnos» v ich vhodnom výbere. Samotný proces fyzického prekladu je pre ka¾dého prekladateµa odli¹ný a rovnaký pre iné preferencie. Takýto kni¾ný proces je re¹pektovaný z troch etáp:Prvým je analýza zdrojového textu - prekladateµ musí pochopi» veµa textu, ktorý prekladá. V poslednom mechanizme zdôrazòujeme »a¾ké slová nájs» v slovníku, èítame text opä» dôkladne.Druhý - preklad zdrojového textu do extrahovaného jazyka. Tento krok je veµmi èasto o náèrte prekladu, ktorý vzniká v tých èastiach diela. Prvé vykonané opravy sa týkajú gramatiky a jazykovej korektnosti, potom starostlivos» o to, ¾e cieµový text je súèas»ou pôvodného textu a ¾e translácia znie ako prirodzená a èo najlep¹ia, ale je to mo¾né v tom èase.Tretí a nový èas je prekladateµský zá¾itok, prehµad správneho vykonávania v¹etkých fáz druhej fázy.Ka¾dý by mal tento proces prispôsobi» na¹im preferenciám, aby sa získal najvhodnej¹í výsledok.