Pokladoa pravny poradca

My daòoví poplatníci, s registraènou pokladnicou, sa náhodne stretávajú takmer v ka¾dom tempe. Alebo to isté platí aj v taxislu¾bách, teda v skladoch potravín, ktoré sú prítomné v kinách alebo v rýchlych hypermarketoch alebo raz v miestnostiach poskytujúcich rôzne men¹ie slu¾by. V skutoènosti sa dá vymeni» na dobu neurèitú. Pripomeòme si tie¾, ¾e keï kupujeme produkt online, keï dostaneme balík - okrem samotného produktu, mali by sme si vzia» aj potvrdenie.

Z toho vyplýva, ¾e daòoví poplatníci, ktorí vykonávajú transakcie za prácu fyzických osôb (ktoré potom nevykonávajú podnikateµskú èinnos», ako aj poµnohospodári s pau¹álnou sumou, majú vo svetle práva povinnos» starostlivo zaznamenáva» obchod pomocou registraèných pokladníc. Prax v¹ak ukazuje, ¾e je odli¹ná od poslednej.

Èo si v¹ak pamätáme urobi» ako podnikateµ, keï fi¹kálna pokladnica prestane fungova»? A to isté, okrem toho, ¾e je to a¾ do posledného dobrého momentu ... Máme ¹ancu, ¾e nebudeme nútení - z dôvodov, o ktorých je známe, ¾e strácajú - prestávku v predaji?

So slu¾bou nie je tu niè nové ako rezervná pokladòa. Vo formulári, keï je pokladnica po¹kodená, mô¾e daòový poplatník vybra» rezervnú pokladnicu. Samozrejme, ak ho má. Nepochybne, z formálneho hµadiska podnikatelia nie sú povinní ma» náhradnú ostro fi¹kálnu pokladnicu. Sú v¹ak vhodné najmä pre záujmy veµkých a veµkých supermarketov. Vo výnimoèných prípadoch, ktoré so stabilitou zhor¹ujú hlavnú banku a chcú pokraèova» v predaji, sa ukazuje, ¾e jediným rozumným rie¹ením je pou¾itie rezervnej pokladnice. Mimochodom: mô¾ete o tom èíta» v umení. 111 ods. 3 zákona o DPH.

Zlyhanie pokladnice je nepochybne niè príjemné. Aby sme situáciu zachránili pomocou rezervnej pokladnice. V¾dy sa dozvieme, ¾e v èase, keï daòovník trpí zaznamenaním predaja dobrým peòa¾ným fondom za ïal¹í, musí o tejto skutoènosti bezodkladne informova» príslu¹ný daòový úrad. Oznámenie by malo obsahova» dokumenty, ako napríklad: údaje o zlyhaní zariadenia, ako aj informácie o výmene po¹kodených náhradných zariadení. Výsledok: je tie¾ dôle¾ité, aby rezervná hotovos» vychádzala z miesta predaja.