Pokladnica tetin

Výber nového registraèného pokladne za známy názov by mal by» veµmi dobre premyslený, najmä preto, ¾e máme v úmysle kúpi» zariadenie, ktoré pou¾ívame u¾ dlhé roky. Musíme dôkladne premý¹µa» o výbere jedného spôsobu pokladnice, ale aj o samotnom tlaèovom procese, ktorý hrá veµmi dôle¾itú úlohu. Ak dôkladne vezmeme do úvahy v¹etky najdôle¾itej¹ie technické parametre pokladne, budeme ma» veµký dôraz na ïal¹ie prevádzkové náklady na¹ej pokladne.

Teraz, ako u¾ bolo spomenuté obzvlá¹» dôle¾itým parametrom, ktorý je potrebné venova» osobitnú pozornos» výberu dobrého tlaèového stroja. V tejto chvíli musíme zvoli» prvý zo v¹etkých tlaèových mechanizmov a ihlou mechanizmov Termotlaè, ktoré sú stále viac populárne. Ihlové mechanizmy nie sú veµmi èasté, a èo je najdôle¾itej¹ie, oveµa pomal¹ie, ne¾ je teplota zariadenie. Je tie¾ potrebné doda», ¾e pre svoje dôle¾ité kroky potrebujete aj stuhy. Registraèné pokladne, zaberajú mechanizmy ihiel sú typicky veµa lacné, tak¾e dáva» pozor na zákazníkovi, ktorý v rade s cieµom priláka» pozornos» k cene a ïal¹ích technických parametrov pokladnice ís» na novom pláne.

Fiskálna tlaèiareò so zmenami je veµmi tajomná a funguje veµmi rýchlo. Mierny Nevýhodou & nbsp; je samozrejme to, ¾e je potrebné pou¾i» ¹peciálny termálny papier, èo je obzvlá¹» krásny ako dvojnásobok predtým spomenutých ofsetového papiera, be¾ne pou¾ívané v ihlièkové tlaèiarne. Treba ma» na pamäti, a navy¹e pre vás a ¾e tlaèených rolí termopapiera, ale musíme ma» na významných podmienok. Na¹»astie e¹te viac tlaèiarní má elektronickú kópiu úètenky, ¾e aj je nastavený na finanènom úrade. & Nbsp; & nbsp; Tieto údaje musia by» ulo¾ené & nbsp; po dobu najmenej 5 rokov od poslednej krok a¾ na finanènom úrade je sila na vykonanie in¹pekcie.

Stojí za to investova» do kapes renomovaných firiem, ako napríklad: posnet. V súèasnosti musí tento výrobca ponúknu» najlep¹ie technické parametre pokladne, a¾ kým posledné, predov¹etkým fi¹kálne zariadenia, budú pokryté atraktívnymi akciami.