Poeitaeova etymologia

Prakticky ka¾dú sféru ¾ivota ovládajú dnes poèítaèe. Poèítaèové vybavenie nás sprevádza v¹ade: v továrni, vo výrobe, v skupine, v aute. Nikto nie je prekvapený pohµadom cestujúcich vo vlaku alebo autobusu, ktorí nosia svoj notebook na svojich okruhoch, èasto so slúchadlami v u¹iach. Základným nástrojom práce v takmer ka¾dej spoloènosti, èi u¾ veµkej alebo malej, je poèítaè. Dnes si nemyslíme, ¾e je rýchlo bez neho.

Ale internetové vybavenie v mene nie je v¹etko. Aby sme mohli v plnej miere vyu¾íva» schopnosti poèítaèa, potrebujeme vhodné programy. Malá strana je zodpovedná bezplatne, len pre väè¹inu z nich musíme zaplati». Mal by tie¾ ma» na pamäti, ¾e nemô¾eme stá» z nelegálneho softvéru, nedáva zmysel pre posledný, alebo nám poskytuje servisné body alebo pre va¹e vlastné pou¾itie.Na trhu je mno¾stvo softvéru. Medzi nimi je program cdn optima. Program je dodávaný v spoloènosti Windows a Linux. Je ideálny pre prevádzku malých i malých spoloèností. Jedná sa o µahko zvolený program. To vám umo¾ní pracova» na jednotlivých stránkach a mô¾ete to urobi» online. Preto¾e ovplyvòuje jednu spoloènú databázu, umo¾òuje slu¾bu vo v¹etkých oddeleniach spoloènosti. To mô¾e by» tie¾ vykonávané v on-line skupine offline. Spája sa s príslu¹nými právnymi ustanoveniami. Podporuje predajné programy, výrazne urýchµuje proces predaja, skracuje èas zákazníckeho servisu tým, ¾e eliminuje hovorové aktivity. Ak je to takýto záujem, poskytuje aktuálne výmenné kurzy. Program opitma zabezpeèuje a efektívnu prácu úètovného oddelenia. Vyluèuje mno¾stvo chýb pri odosielaní, umo¾òuje vypoèíta» odmenu, zni¾uje náklady úètovného oddelenia. Vedenie spoloènosti zhroma¾ïuje znaène. Kúpi» si hlbokú komplexnú analýzu rôznych poboèiek. Umo¾òuje µahko zdieµa» rôzne dokumenty. Vïaka programu cdn optima mô¾eme tie¾ roz¹íri» predaj produktov spoloènosti prostredníctvom online aukcie.Ak uva¾ujeme o kúpe optima programu, nemusíte plati» "maèku v pytli". Spoloènos» umo¾òuje objedna» projekt s veµkou funkènos»ou v demo verzii na nosièi CD, ktorý mô¾eme pou¾íva» po dobu 60 dní. Demo verziu mô¾eme stiahnu» aj cez internet. V¹etko, èo musíte urobi», je vyplni» krátky dokument a program bude k dispozícii pre nás.