Po iar lublin

Poznatky z úrovne po¾iarnej ochrany sú be¾ným zdrojom bezpeènosti. Oheò je jedným z najnároènej¹ích prvkov, »a¾ko zapamätateµný, rýchlo sa ¹íriaci a nièiaci v¹etko, èo vidí na svojej ceste. Ka¾dá miestnos», v ktorej stoja µudia, by mala by» riadne vybavená protipo¾iarnymi nástrojmi, ktoré budú ma» v kampani úèinný stánok s nepredvídateµným prvkom.

Spolu so správnymi nástrojmi, ktoré vykonávajú kontrolu ohòa a priná¹ajú povrch pred jeho ¹írením, by sa mali pozna» vedomosti. Ka¾dý, kto sa musí cíti» v bezpeèí pred po¾iarom, by mal absolvova» príslu¹né ¹kolenie. Nie je to nejaký druh po¾iaru, preto¾e sa zastaví so slu¾bou toho istého výrobku. Napríklad, spaµovanie oleja alebo elektrickej in¹talácie, nemô¾ete uhasi» vodou, ktorá bude len potlaèi» plameò a aby oheò e¹te vybra» veµa. V boji proti niektorým po¾iarom je veµmi u¾itoèné uhasi» parou. Parné hasenie je forma hasiacej pary, ktorá má skutoène vysokú úèinnos», ale má urèité obmedzenia. Nízka merná hmotnos» pary prakticky zabraòuje tomu, aby bola odvádzaná v priamom priestore, preto¾e v takýchto podmienkach para nedosiahne svoje hasiace vlastnosti. Ukázalo sa, ¾e hasenie parou je v uzavretých interiéroch s malými rozmermi rovnako aktívne. Vïaka pou¾itiu technológie poèítania na výkone inhibície prívodu kyslíka a veµkého podhodnotenia jeho úrovne koncentrácie bude v ideálnom prípade para slú¾i» na uhasenie po¾iaru kvapalín, plynov alebo dokonca elektrických in¹talácií. Dôle¾itým princípom èinnosti hasiacej pary je kompatibilita s teplotou vznietenia horiacej látky. Èím väè¹ia je teplota vznietenia horiaceho materiálu, tým lep¹ia je zhoda s plameòmi.