Pecialny program mpips

Je známe, ¾e slabé a výnimoèné pokladnice nie sú len rozdielne. Pre koho potom sú urèené malé registraèné pokladne a pre koho sú tieto ú¾asné? Èo sa navzájom lí¹ia?

Je známe, ¾e v krat¹ích veciach je »a¾ké da» nejaký ¹pecializovaný softvér, tak¾e v porovnaní s úplnými registraènými pokladniami, napr. Poèítaèovými, malé registraèné pokladne sú menej funkèné. Nie sú schopní ubytova» veµa ponúk. Z tohto dôvodu sú údaje pre zamestnancov, ktorých ponuka èlánkov a pomoc nie je veµmi odli¹ná a obsah príjmov sa èasto opakuje. Tak¾e hlavným rozdielom je pamä» zariadenia.Na druhej strane malé finanèné sumy majú malý priestor, niektoré sú také malé, ¾e sa hodia do aktovky alebo peòa¾enky. Preto sa zaväzuje ich pou¾i». Èasto sa pou¾ívajú pre funkcie v teréne, tj v továròach, kde je u¾itoèná oblas» obmedzená. Aby sme si napríklad kúpili poèítaèové registraèné pokladne, musíme ma» potrebné údaje. Sú vedené poèítaèom, monitorom a fiskálnou tlaèiaròou. Áno, urèite nie je dôle¾ité ich nikde nastavi».Najmlad¹ie registraèné pokladne, èi¾e prenosné, sú dlhodobou batériou, tak¾e mô¾ete ís» na mnoho hodín bez elektriny. Konkrétnej¹ie èasto vy¾adujú trvalé spojenie s kontaktom. Okrem toho sú oveµa ¹ir¹ie a ich opakovanie z miestnosti do prostredia mô¾e spôsobi» veµa problémov. Èasté prerábanie mô¾e spôsobi» problém. Èím je ni¾¹ie, tým je µah¹ie zmeni» usporiadanie.Napriek mnohým výhodám malých fi¹kálnych súm, pokiaµ ide o funkènos», nemô¾u by» rovnaké ako tie »a¾¹ie. Nepredstavujú dodatoènú prácu, napríklad mo¾nos» opravi» potvrdenie pred tlaèou alebo priamy výpis faktúry s DPH. na novom webe, men¹ia funkènos» je spojená s µah¹ou podporou. Je známe, ¾e majú veµa ïal¹ích hodnôt, vrátane mnohých tlaèidiel, ktoré je potrebné zvládnu», aby boli dobré pri rozdelení týchto hodnôt. Uèenie takej práce spotrebuje veµa èasu. Okrem toho vy¾adujú najmä ¹peciálny softvér, ktorý je spojený so ¹peciálnymi nákladmi. Tak¾e výber správneho vybavenia závisí od potrieb podnikateµa.