Odbornej pripravy a prijmu zamestnancov

Ste dr¾iteµom priemerného mena a musíte sa zúèastni» ¹kolenia na¹ich hostí? Myslíte si, ¾e vedomosti a vedomosti, ktoré zorganizujú, navy¹e zvý¹ia efektívnos» va¹ej pomoci a pomô¾u vám získa» ïal¹í zisk? Ak áno, mali by ste sa viac pozrie» na ponuky spoloèností organizujúcich rôzne náklady a zacielenie.

Ak len sedíte pri poèítaèi a pozriete sa na zoznam ïal¹ích tréningových ponúk, budete urèite prekvapení. Existuje veµmi, veµmi veµa z nich! Ako si vybra» najúèinnej¹ie z hú¹tiny toµko návrhov? Stojí za to, ¾e si zakúpite tréningový balík od jednej spoloènosti naraz alebo sa pokúsite splni» niekoµko ïal¹ích? A èo robi» pri výbere dodávateµa?

Mô¾ete informova» o názory µudí, ktorí vedia, ¾e u¾ mal mo¾nos» ¹kolenia firiem. Ïal¹ím krokom je pozrie» sa na poradenstvo v oblasti internetu - s kompletnou smelos» je veµa stránok, na ktorých príjemca kvalifikujú svoje pocity po vykonaných kurzov. Veµký je viac ako niekoµko ïal¹ích faktorov: blízky pohµad na internetových stránkach znaèky, zatiaµ èo jeho prvá ponuka, a potom stretnú» so zástupcom zhotoviteµa a konfrontova» to, èo je umiestnené na karte, èo hovoríme, a navrhnú» svojho zástupcu na spoloèenské stretnutia.

Je dôle¾ité, kto bude trénova» pre va¹u spoloènos». Je súèasný tréner, ktorý má udalos» v odvetví, z ktorého bude kurz prebieha», alebo ¾e osoba, ktorá je trochu úspe¹ná a otvorila sa len pre urèitú tému pre potreby kurzu? Alebo tréningová spoloènos» uva¾uje o na¹ich komentároch týkajúcich sa príbehov a otázok, ktoré sa vedú, alebo ktoré sú pevne spojené s ich vlastným scenárom a nechcú ho opusti». Ïal¹ím dôle¾itým miestom na vyjednávanie podmienok je cena.

Ka¾dý mana¾ér po¾aduje, aby sadzby a ¹kolenia zakúpené z jeho rozpoètu mali urèitý nárast vplyvu. Vy, ako jediný z nich, máte právo ma» jeden!