Nova germanska medicina var ava

A¾ donedávna bola medicína voèi du¹evne chorým úplne bezmocná. Na¹»astie, vïaka ¹irokej vede, v súèasnej sezóne aktívna lieèba du¹evných chorôb je reálna a rozvíja sa nielen na spiace choroby, ktoré umo¾òujú resocializáciu fu¹ky, ale v niektorých prípadoch aj na úplný liek. Ako vidíte, lieèba du¹evnej choroby je dodatoèná, ak je samozrejme splnených niekoµko dôle¾itých podmienok. V prvom rade je mimoriadne dôle¾ité rozpozna» vadu a aplikova» lieèbu. Príli¹ dlhé oneskorenie v konzultácii s odborníkom povedie k zvý¹eniu príznakov ochorenia, zatiaµ èo jeho lieèba bude musie» ¾i» oveµa dlh¹ie.

Mali by sme pamäta» na to, ¾e úèinky du¹evnej choroby sú zvyèajne dlhotrvajúce, preto by sa mali zamera» na veµké a populárne u¾ívanie drog. Po terapii a skutoènosti, ¾e liek nie je mo¾né zastavi» náhle, preto¾e bol schopný aj recidívy ochorenia. Zároveò je potrebné spolupracova» a poskytova» slu¾by chorej rodine. Nehovorí, ¾e je to len preto, aby sa ubezpeèil, ¾e pacient berie lieky, ale tie¾ dos» na to, aby sa dozvedel o poruche a umení poskytovania pomoci. Keï¾e u¾ máme vedomosti o predmete toho, èo by sa malo robi» poèas lieèby du¹evnej choroby, sústreïme sa na samotný fenomén lieèby, ako to vyzerá a na èom spoèíva.

Správa pre lekára - tento krok nemo¾no ignorova». Bez poèiatoèného rozhodnutia, ¾e by mohlo dôjs» k nieèomu zlému s jeho charakterom a energiou prijímania pomoci, samotná terapia by sa neuskutoènila. Psychoterapeut sa v¹ak najprv s nami porozpráva, chce sa dozvedie» o prvých príznakoch choroby, o tom, èo tie¾ poèíta s jej celkovým zdravím. Nepostrádateµná je aj konverzácia s linkou a najbli¾¹ími priateµmi.Aktívna terapia - jej smer je minimalizova» symptómy alebo v¹etky zmiznú. To sa robí len prostredníctvom farmakologických prostriedkov (alebo tzv. Psychotropík alebo viac psychoterapie.Konsolidácia zlep¹enia - je poslednou úrovòou u¾ívania liekov po vymiznutí hlavných príznakov ochorenia. Jej súèas»ou je stabilizácia pacienta a predchádzanie opakovaniu epizódy ochorenia.Profylaxia - pou¾ívanie sedatív a prevencia relapsu. Tie¾ je mo¾né vidie» fázu pomalého vysadenia psychotropných liekov.

Ako vidíte, lieèba du¹evnej choroby je tekutá a pozostáva z presne definovaných krokov. Preskakovanie jedného z nich mô¾e vies» k veµkému relapsu ochorenia.