Nebezpeeneho pasma

Výbuch sa mô¾e vyskytnú» v obsahu výbu¹nín, t.j. obsahujúcom plyny, výpary alebo prach. A to je zvyèajne prípad chemických domov, nádr¾í, rafinérií, elektrární, lakovní, chemických závodov, cementárskych závodov a mnohých nových, kde sú prá¹ky alebo prá¹kové výrobky.

Valgus 2 in 1

Vzhµadom na to, ¾e v mnohých krajinách Európskej únie sa bezpeènostné predpisy u¾ mnoho rokov znaène lí¹ili od seba navzájom, aj pri veµkej bariére pri výmene tovaru bolo rozhodnuté ich zosúladenie tým, ¾e prichádzajú na zariadenia, ktoré tvoria tzv. Oznaèenia ATEX.

Aké sú znaèky ATEX?Pod touto znaèkou existujú podrobné po¾iadavky známe v právnom predpise Európskej únie, ktoré musia spåòa» v¹etky výrobky uvedené do prevádzky v blízkosti potenciálne výbu¹ných oblastí. Po¾iadavky, na ktoré sa tieto pravidlá nevz»ahujú, mô¾u by» v jednotlivých èlenských ¹tátoch Únie regulované interne, ale nemô¾u by» odli¹né, keï¾e pravidlá EÚ nemô¾u zhor¹i» tieto po¾iadavky.Ka¾dé zariadenie uvedené do praxe v súvislosti s nebezpeèenstvom výbuchu musí by» schopné oznaèi» v súlade s nariadením zavedeným smernicou. Tieto znaèky majú sériu symbolov definujúcich rôzne povinné parametre týchto nástrojov. A tak:Umiestnením znaèky CE na výrobok výrobca prehlasuje, ¾e tento úèinok nespåòa po¾iadavky smernice.Priestory, v ktorých vzniká riziko výbuchu, sa uvoµòujú do nebezpeèných zón. Oznaèenie nebezpeènej zóny tie¾ informuje o spôsobe nebezpeèenstva, zatiaµ èo jeho intenzita:- zóna plynov, kvapalín a ich pár bola oznaèená písmenom G- zóna horµavého prachu - písmeno D.Potom sa zariadenia odolné voèi výbuchu rozdelili do dvoch skupín:- Plus rodina, potom pokrmy venované knihe v baniach,- Skupina II je pokrm podávaný knihe na povrchu v miestnostiach s potenciálne výbu¹nou atmosférou plynov, kvapalín alebo prachu.Nasledujúca klasifikácia urèuje stupeò tesnosti puzdra zariadenia a pevnos» pri hite.Výsledkom je teplotná skupina, maximálna teplota povrchu, na ktorom mô¾e zariadenie pracova».Ktoré sú výhody pou¾ívania znaèky ATEX:- zabezpeèenie bezpeènosti v priemyselných podnikoch,- obmedzenie hospodárskych strát vyplývajúcich z mo¾ných hrozieb alebo zlyhaní,- zní¾enie prestojov v umení,- zabezpeèenie po¾adovanej kvality zariadení.