Najnov ie technologicke rie enia

Pri zaèatí výstavby domu stojí za zvá¾enie in¹talácie nového vákuového systému. Centrálne vysávaèe sú systém, ktorý nahrádza tradièné vysávaèe. Zvy¹uje sa vïaka centrálnej, ktorá je najdôle¾itej¹ou súèas»ou in¹talácie. V centrálnej lodi sa dostane motor a kontajner na prach. Táto jednotka vyvíja tlak.

Táto strana systému existuje pre niektoré pripojené v interiéri, ktorý pou¾íva vonkaj¹iu stenu, preto¾e vzduch bude nasmerovaný von. Slu¾ba takejto in¹titúcie nie je problematická a delikátna. Centrálne vysávaèe sú tie¾ sacie zásuvky a odsávacie potrubia skryté v rámci hraníc budovy, t. J. V podlahách a stropoch. Rúry sú pripravené s plechovkami, na ktoré sú nasávacie sokety vystavené. Sacie zásuvky dodávajú vysávaè. Takéto hniezda by sa mali rozmiestòova» v ka¾dom dome. Vysávanie sa vykonáva hadicou, ktorá vá¾i a¾ 3 kg. má priemernú då¾ku 10 metrov a je pripojený k jednej zásuvke. Centrálne vysávaèe sú drah¹ie ako tie staré, ale majú veµa výhod. Najprv sú vhodnej¹ie pre mu¾ov, lebo neèistý vzduch je na domì. Nezazývajte hluk vysávaèa, preto¾e to robí toµko z vysávaných miestností. Najèastej¹ie sa realizuje v gará¾ach, prístavoch, pivnièných priestoroch alebo podkroví. Najnov¹ie spoloènosti majú úroveò hluku 68 decibelov. Okrem toho sa prach a zápach nepohybujú vo vzduchu. To dokazuje, ¾e je pre alergikov chúlostivé, preto¾e v rastline nepou¾íva peµ. Hadica, s ktorou sme vákuum, je zle dvakrát men¹ia ako klasický vysávaè. Centrálne vysávaèe sú veµmi funkèné, preto¾e odsávanie je stále silné a nezoslabuje ani vtedy, keï je kontajner perfektný. Kontajner, v ktorom sú odpadky koncentrované, vyprázdòuje v priemere 4 - 5 krát za rok. Okrem toho sú kµúèové vysávaèe veµmi útulné a elegantné. Takýto vysávací systém znamená veµa èistenia pri èistení priestorov.