Mute filtre

FitoSpray

Ka¾dý deò, ako v ¾ivote, tak aj v na¹ich èinnostiach, sme obklopení najbohat¹ími vonkaj¹ími prvkami, ktoré sú zdôraznené dôrazom na poµskú existenciu a blahobyt. Okrem základných podmienok, ako je poloha, teplota, vlhkos» a správne prostredie, stále robíme zaujímavé výpary. Vzduch, ktorý dýchame, neexistuje v stopercentne èistom, ale kontaminovanom stave. Dúfame, ¾e pred zneèistením v kon¹trukcii prachu vyu¾ijeme hry s filtrami, ale vo vzduchu sú aj ïal¹ie hrozby, ktoré je èasto »a¾ké odhali». Priµnú k nim najmä jedovaté látky. Nájdite ich dôle¾ité hlavne s pou¾itím zariadení, ako je senzor toxických plynov, ktorý nájde toxické látky zo vzduchu a informuje o ich prítomnosti, tak¾e nás informuje o nebezpeèenstvách. Riziko je, bohu¾iaµ, obzvlá¹» smrtiace, preto¾e urèité plyny, keï je dôkaz CO bez zápachu a systematicky ich pobyt vo vzduchu spôsobuje vá¾ne po¹kodenie zdravia alebo smr». Okrem oxidu uhoµnatého nás ohrozujú aj iné látky, ktoré senzor detekuje, napríklad sírovodík, ktorý je v »a¾kej koncentrácii záhadný a spôsobuje okam¾itý ¹ok. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, identicky nebezpeèný, ako bolo uvedené vy¹¹ie, a amoniak - plyn, ktorý je prítomný v obsahu, hoci pri vy¹¹ej koncentrácii, ¹kodlivý pre ka¾dého. Detektory toxických plynov sú tie¾ schopné nájs» ozón a oxid sirièitý, ktorý je nebezpeènej¹í ako atmosféra a má schopnos» rýchlo zaplni» povrch v blízkosti zeme - od zaèiatku teraz v prípade, ¾e sme vystavení týmto prvkom, mali by sme senzory nain¹talova» na správnom mieste cítil hrozbu a informoval nás o òom. Ïal¹ími nebezpeènými plynmi, ktoré mô¾u senzory dodr¾iava», sú agresívny chlór a vysoko toxický kyanovodík a tie¾ µahko rozpustný vo vode, ¹kodlivý chlorovodík. Ako to, ¾e zaplatíte nain¹talova» senzor toxických plynov.