Modelovanie vlasov pomocou okruhlej kefy

Moja sesternica veµmi potrebuje vlasy, mô¾e¹ ju celé hodiny pohladi» a èisti» ju. Zároveò je správne absorbovaný, ¾e ak potrebujete, aby vyzeral dokonale dokonale, je mo¾né vylep¹i» jeden prámik ¹es»krát, po celý èas jes» zariadenie na su¹enie vlasov alebo upevni» spony. Najviac sa páèi ¹kolské okuliare a pripravuje ich. Jej nedávne stvorenie kráµovnej Scurvy je navy¹e vtipné a ja by som chcel ma» perfektný úèes a obleèenie. Na zaèiatku Mama vyprskla svoje malé copánky so stuhami, ktoré k nim boli pripojené. Po chvíli, táto vynikajúca dievèatko povedala nie, nie, a nie znova. Rad¹ej by som poèkal v riadených vlasoch ... a zaèalo to. ©tyridsa»pä» minút natáèania a tvorby. Vyzerala aristokraticky ako skutoèná kráµovná. A keï¾e je s aristokratmi, veµmi rýchlo zmenila názor. Nie veri», ¾e na zaèiatku výroby, menej ako dve hodiny pre¹li. Neoèakávane ... úplne zmenil koncept, a vo svojom prejave to bolo o nieèo viac "nieeee, zrejme nechcem, preto¾e si nepamätám aristokratov, èo je oveµa jej otrokyòa". Po¾adovala nový úèes, usporiadala vlasy v podstate naplnenej koky. Preto¾e, samozrejme, ako sme vytvorili vy¹¹ie, sme v súèasnosti zdatní vo vytváraní vlasov, posledný úplne ¹iel obzvlá¹» rýchlo. Urobila sa jej matka z jednej strany a druhá za dvadsa» minút.

https://bl-mask.eu/sk/

Najlep¹ie úèesy pre dievèatá