Modelovanie kratkych vlasov youtube

Moja neter si veµmi miluje hranie s vlasmi, je mo¾né mozgom póry a hrebe» ich navy¹e. Zároveò je skutoène absorbovaný, ¾e potrebujem da» ¹tyrikrát ¹núrku, aby sa celá vec vyzerala krásne, v¾dy sa na òu prilepili vlasové luèi¹te alebo ju upevnili pomocou sponiek. Miluje ¹kolské hry a tvorí ich. Jej nová tvorba bola tie¾ originálna a potrebovala dokonalý úèes a obleèenie. Na zaèiatku moja mama opletovala niekoµko copánok s lukom, ktoré sú v nich pripevnené. Potom toto oèarujúce dievèa povedalo nie, nie, nie raz. V kuèeravých vlasoch budem vyzera» hezky ... a zaèalo. Polhodina riadenia a modelovania. Vyzerala nádherne ako skutoèná princezná. Len tak, ako sa to stane s rozmaznanými dievèatami, si to znova rýchlo zmenila. Nezohµadòuje skutoènos», ¾e u¾ od zaèiatku predstavenia u¾ uplynulo viac ako dve hodiny. Náhle ... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom prejave to znelo menej "nie, ja naozaj nechcem, preto¾e si nepamätám princeznú, èo jej podriadená". Spýtala sa nového úèesu, vlasy si roztrhali vo voµnej kokte. Preto¾e, rovnako ako bola vytvorená vy¹¹ie, teraz máme zruènos» pripnú» jej vlasy, tak¾e to v¹etko ¹lo spolu najrýchlej¹ie. Jej matka bola na jednej strane schopná iného a za dvadsa» okamihov.

Skontrolujte, kde kúpi» vlasy