Mandolina tupperware

Ka¾dý miluje tradièný poµský problém èistej kapusty na vlastnej pôde. V závislosti od regiónu alebo preferencií je mo¾né bigos umiestni» na druhú kapustu. Tradièné bigos je vyrobený z kyslej a krásnej kapusty, ktoré sú zmie¹ané. Niektorí z nich v¹ak pracujú z jedného póru alebo zo sladkého. Chcem to len a len na type.

Kapusta by mala by» nakrájaná veµmi jemne, preto¾e len vtedy dostaneme tú správnu chu». Nô¾ samotný je asi »a¾ké ¾i». Stojí za to skladova» v kapustách. Sú jednoduché, ale pre to isté sú veµmi jednoduché a pomáhajú veµmi dobre pripravi» pokrmy z kapusty. Je pravda, ¾e ide o priamu veµkos», hoci v tom èase je malá, preto¾e sa odhaduje jej pohodlie. Typický krájaè je vyrobený z masívneho dreva a èepele. Keï ho pou¾ijeme, musíme ma» prsty, preto¾e jeho èepele sú veµmi nebezpeèné. Pri správnom pou¾ívaní by sa v¹ak toto nemalo sta». Pou¾itie je vysoko tuhé, mô¾e ho vidie» ka¾dý.Okrem kapusty potrebuje dobrý bigos aj iné mäso, t. J. ©unku, klobásu, slaninu alebo èokoµvek, kto to má rád. Potrebujeme nejaké korenie. Korenie a soµ budú perfektne fungova» v poslednom príklade. Za zmienku stojí aj veµa bobkových listov, ktoré nájdu arómu z poµského problému. Mô¾ete tie¾ da» huby, huby, kona» bigos, nie sú potrebné. V¹eobecne platí, ¾e bigos má mnoho skupín av niektorých domoch sa vyrába v inom meradle, ale aj chutí úplne inak. Ihneï vlo¾te mäso do hrnca, aby ste pripravili druhú ingredienciu s kapustou alebo peèieme. A¾ potom ich dajte do zvy¹ku jedla. Bigos by sa mal vari» asi 40 minút, aby sa nespálil. Pri varení v kuchyni je z hrnca celá aróma. Varenie mô¾ete urýchli» pomocou tlakového hrnca. Vïaka nemu zavrieme bigos a v¹etky arómy zostanú a nebudú uteka». To priná¹a do tabuµky chu» ïal¹ích chutí.Problém je jedlo, ktoré mô¾eme slú¾i» na rôzne oslavy. Pre veµké narodeniny, alebo to pre hostí. Ka¾dý tie¾ vie, ¾e tento problém chutí dobre druhý deò po dokonèení.