Kazetovy tehotensky test

¥udia hµadajúci die»a a viac tých, ktorí sa obávajú tehotenstva, sa okrem vykonania tehotenského testu pokúsia nájs» sami o sebe symptómy, ktoré potvrdzujú alebo vyluèujú obavy (alebo mo¾nos» oplodnenia. Èo sú v¹ak tieto znamenia? Ako ich mô¾ete nájs»? Prvým a najrozumiteµnej¹ím príznakom tehotenstva je úplne nedostatok èasu. Neberie v¹ak dôvod, preèo stres zásob - oneskorenie men¹truácie, dokonca aj niekoµko dní, mô¾e by» spôsobené mnohými faktormi, vrátane choroby z povolania a choroby. Na druhej strane pravidelná men¹truácia nevyluèuje tehotenstvo. Stáva sa, ¾e tehotné ¾eny tie¾ men¹truujú a¾ tri mesiace po oplodnení. Predpokladajme v¹ak, ¾e sa sna¾íme o potomstvo, neexistuje ¾iadny ¹tát, posledný je tehotenský test s rados»ou oznaèujúci dve pomlèky. Koµko?

Tam sú èasy, kedy budúce mamièky majú príznaky tehotenstva teraz v hlavnom tý¾dni oplodnenia. Zvyèajne sú v¹ak po mesiaci. Ich najväè¹ia záva¾nos» je na konci prvého ¹tvr»roka, alebo okolo 10. tý¾dòa a idú do zón 20. Tu je zoznam symptómov, ktoré mô¾ete (ale nepotrebujete! Oèakávajte v prvých tý¾dòoch tehotenstva:

Teplé a bolestivé prsia. V skupine tehotných ¾ien sa spája veµa hormonálnych zmien, ktoré na konci budúcej prípravy pova¾ujeme za nielen ¹pecifickú vlastnos» die»a»a v systéme za posledných 9 mesiacov, ale aj budúcu výchovu. Preto kvôli zväè¹eniu mlieènych ¾liaz mô¾e prsia narasta» a bradavky sú jednoduch¹ie a tmav¹ie.Nevoµnos» a zvracanie. Je to najatraktívnej¹í a najpopulárnej¹í príznak tehotenstva. ©kádzajú hlavne v skorých ranných hodinách a mô¾u ¾i» a¾ niekoµko hodín. ®eny sa zvyèajne s»a¾ujú na svoje tehotenstvá (a tu sú aj odchýlky od základov - moja bratranka bola v nedávnej dobe ochotná raz rados»ou a myslím, ¾e sa necítila naplno. Lekári nie sú 100% istí, èo robí symptómy rannej nevoµnosti. V¹imli si v¹ak, ¾e ich zrýchlenie je oveµa vy¹¹ie u ¾ien, ktoré strávia v neustálom strachu a strese.Zmena chuti do jedla. Samozrejme, nikto nemá cudzie príznaky ako zvý¹ená chu» do jedla alebo celková zmena chuti. Skutoènos», ¾e sa rozhodujeme jes» do vý¹ky v¹etkého, èo je na poµskej ceste do chladnièky, a skutoènos», ¾e sa zrazu veµmi dobre zaplatí zmes sleïa s nakladanými uhorkami a Nutella je z hormonálnych zmien v poµskom systéme.

Ako som u¾ uviedol v predchádzajúcich èastiach záznamu, v¹etky príznaky tehotenstva sa mô¾u alebo nemusia vyskytnú». Neuvádza a hovorí, ¾e sa objavia v¹etky opísané príznaky. Existujú µudia, ktorí sú veµmi postihnutí nepohodlnos»ou v ranom tehotenstve, ale sú (a sú èasto prípady, keï je tehotenstvo prakticky dokonale tolerované. Tak¾e nedávajte pozor na obrázky a série, ktoré nás upozoròujú, ¾e hnojenie znamená neustále vracanie, zmeny klímy a mdloby od prvého dòa oplodnenia. V¹etci µudia majú po¾ehnaný stav úplne novým spôsobom.