Karamelove vlasy

Moja neter sa rada baví s vlasmi, zvyèajne si mozeme màtvych vlasov, vyèesa» ich aj. Je s tým rovnaká naozaj poch³onniêta ktorý chce vyzera» dobre v¹etci mô¾u zlep¹i» jednu vrkôèik pä»krát, zaka¾dým nemyslí vlasové úklony alebo pracky nie je zapojený. Vysoko hodnotí ¹kolské hry a zhroma¾ïuje sa im. Jej posledná tvorba, princezná Joker, bola tie¾ originálna a ja by som chcel perfektný úèes a ¹aty. Mama na zaèiatku odplivla niekoµko pramienok s lukmi, ktoré boli umiestnené v nich. Po chvíli táto oèarujúce dievèatko povedalo nie, nie, nie raz. Budem vyzera» hezky v zámkach .... a zaèalo. Polovica hodín natáèania, zatiaµ èo ich zacieµujeme. Vyzerala skvele ako len kráµovná. A keï chodí s rozmaznanými dievèatami, veµmi rýchlo zmenila názor. Neopierajúc sa o prítomnos», ¾e u¾ od zaèiatku príprav na predstavenie u¾ uplynuli takmer dve hodiny. Prekvapivo .... úplne zmenil víziu, a jej reè i¹la nieèo také "noooo, nemám rád, nespomínam si, ako sa princezná na jej vysokej podriadený." Spýtala sa nového úèesu a vlasy v tvári naplnenej koky. Na¹»astie, samozrejme, ako u¾ bolo povedané, sme u¾ praktizovali strihanie vlasov a posledný úplne ¹iel veµmi rýchlo. Jej matka, na druhej strane, a nová, za pár okamihov boli vynikajúce.

Èo odporúèate vlasy?