Jednofazove napajanie

Napriek skutoènosti, ¾e v niektorých zariadeniach existuje spoµahlivé prepojenie so vzdialenými zdrojmi energie, niekedy sa mô¾e vyskytnú» nedostatok energie. Je to posledná taká situácia, na ktorú sa musíte v¾dy nauèi», okrem prípadov, keï k tomu dôjde aj z dôvodu zlyhania budovy, keï sa to stane na strane dodávateµa energie. V takých okamihoch, keï nie je elektrická energia, by sa núdzové svietidlo malo pripoji» k bloku. Toto je obzvlá¹» dôle¾ité vtedy, keï nie je budova hluchá a µudia v nej budú oslavova» tak, aby opustili temný interiér budovy.

Taký svetlo je v kombinácii s príslu¹nými zdravotnými a bezpeènostnými predpismi, ktoré by mali plati» pre v¹etok majetok, bez ohµadu na to, èo je jeho význam. S tým ide práve upozorni» na chodbách a východy. Tieto lampy pou¾iteµné, tak¾e je minimálne napätie, to je v¾dy významná natoµko, ¾e obe cesty k východu, kedy a piktogramy boli známe pre dámy, ktoré sa pokúsia opusti» budovu.Stojí za to vidie», ¾e takéto svietidlá sa mô¾u vydáva» vo veµmi originálnych obaloch obdå¾nikových a oválnych. Vïaka tomu je veµmi dôle¾ité vybra» si ich pre konkrétnu budovu a poèíta» s poslednou, ¾e budú fungova» dobre tam, kde budú in¹talované.

Veµmi èasto sa takéto svetlo ponúka okam¾ite s piktogramami, ktoré spomínajú evakuáciu, a tie¾ o tom, ktorý smer, ktorý má nasledova», aby bol schopný dosiahnu» to, ako u¾ bolo. Ka¾dá budova, ktorá je vybavená týmto typom osvetlenia, mô¾e v òom priná¹a» väè¹í bezpeènostný pocit. Dokonca aj preto, ¾e v skutoènej hrozbe ¾ivota, ka¾dý bude môc» odpoèíva» a ís» priamo na výjazd s èo najkrat¹ou mo¾nou cestou, ktorá sa k nemu vyvinie.